Switch to full style
Forum dyskusyjne poświęcone programowi Pajączek 5 NxG. Wysyłaj tutaj tylko wiadomości dotyczące tego programu.
Odpowiedz

Wyszukiwanie i zamiana

7 października 2003, o 11:22

W Paj±czku 5.1.0 PRO mamy bardzo rozbudowany edytor "logiczny" wyszukiwania i zamiany, który mo¿e nawet odnale¼æ nie tylko ci±g znaków, ale niemal (?) ka¿de wyra¿enie o okre¶lonej sk³adni.

Równie¿ ¬RÓD£O wyszukiwania jest absolutnie ca³kowicie definiowalne (fragment dokumentu, aktywny dokument, serwis, lista "dowolnych" plików).

Jednak nie znalaz³em :?: mo¿liwo¶ci przeprowadzenia jednocze¶nie "serii" wyszukiwañ, np. w danym dokumencie znajd¼ ci±gi "a" i zamieñ je na ci±gi "b" ORAZ znajd¼ ci±gi "c" i zamieñ je na ci±gi "d" (oczywi¶cie wykluczaj±c zapêtlenie "a" na "c" i jednocze¶nie "c" na "a" przez wprowadzenie kaskadowego wykonywania serii zamian).

Czy jest mo¿liwe zbudowanie w³asnego szablonu lub konwertera, który by³by rozszerzeniem nawet zwyk³ego "znajd¼ i zamieñ", tak aby jednym ruchem wykonaæ kilkana¶cie-kilkadziesi±t pojedynczych zamian w danym pliku czy serwisie :?:
Odpowiedz