license-agreement

 

Chapter 16 - Legal

 

W tym rozdziale

Rozdział 16 - Informacje prawne

16.1       Ten podręcznik

16.2       Prawa autorskie

16.3       Umowa Licencyjna Na Użytkowanie Oprogramowania Firmy GetData Pty. Ltd.

16.4      Wyłączenie odpowiedzialności

 16.1  Ten podręcznik

Description: Description: alert, attention, compile, exclamation icon Ten podręcznik jest dostarczany tylko w celach informacyjnych. Wszystkie informacje znajdujące się w tym podręczniku mogą się zmienić bez zapowiedzi.

Proszę sprawdzać stronę www.creamsoft.com/odzyskiwanie-danych/recover-my-files/ w celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania i podręcznika.

16.2  Prawa autorskie

Ten podręcznik oraz jego zawartość jest chroniony prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone © GetData Forensics Pty Ltd.

Jakakolwiek dystrybucja lub reprodukcja części lub calości podręcznika lub jego zawartości w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody GetData Forensics Pty Ltd.

Nazwy produktów i firm użyte w tym podręczniku mogą być lub mogą nie być zarejestrowanymi nazwami handlowymi lub być objęte prawem autorskim (copyright) prawnych właścicieli i są używane tylko dla identyfikacji lub wyjaśnieninia i z korzyścią dla ich właścicieli, bez naruszania ich praw.

Charakterystyczni właściciele znaków towarowych, którzy są dobrze znane w dziedzinie komputerowego oprogramowania wykorzystywanego do celów sądowych i których produkty i terminologia stały się synonimem oprogramowania sądowego to:

Guidance Software (www.guidancesoftware.com), EnCase®;

Access Data (www.accessdata.com), Forensic Tool Kit® (FTK®);

Xways forensics (http://www.winhex.com), X-ways forensics®.

16.3   Umowa Licencyjna Na Użytkowanie Oprogramowania Firmy GetData Pty. Ltd.

Niniejszy dokument jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Licencjobiorcą ("Użytkownik"), a Licencjodawcą firmą GetData Pty Ltd ABN 79 100 297 149 ("GetData"), która jest producentem Oprogramowania ("Oprogramowanie"). Prawo do użytkowania Oprogramowania oraz Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania ("Dokumentacja") jest uzależnione od akceptacji postanowień tej Umowy w całości. Poprzez instalację lub inne korzystanie z Oprogramowania Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień tej Umowy. Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień tej Umowy, nie może zainstalować ani używać Oprogramowania, a jeśli Oprogramowanie zostało dostarczone w oryginalnym opakowaniu z płytą CD-ROM, zobowiązany jest do zwrócenia go w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

W zamian za wniesione opłaty, GetData udziela Użytkownikowi, a Użytkownik akceptuje niewyłączną, niezbywalną i nieprzenaszalną licencję na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji. GetData jest i pozostaje wyłącznym właścicielem Oprogramowania i Dokumentacji. Użytkownik potwierdza, że prawa autorskie do Oprogramowania i Dokumentacji pozostają przez cały czas wyłączną własnością GetData. Nieautoryzowane kopiowanie lub modyfikacja Oprogramowania i/lub Dokumentacji uprawnia GetData do natychmiastowego rozwiązania umowy. GetData ma prawo, aby w każdej chwili, w nieuciążliwy sposób sprawdzić szczegóły licencji

Użytkownik może swobodnie rozpowszechniać próbną, nieaktywowaną wersję Oprogramowania.

Licencja na Oprogramowanie uprawnia do używania jednej kopii Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym, a w przypadku zakupu większej kopii licencji, na instalację Oprogramowania na dodatkowych stanowiskach, których liczba odpowiada liczbie zakupionych licencji.

Zabronione jest udostępnianie dla innych użytkowników otrzymanego po zakupie licencji klucza rejestracji Oprogramowania. Niedotrzymanie tego warunku uprawnia GetData do natychmiastowego zerwania Umowy.

Jeśli nie została zakupiona odpowiednia liczba licencji, Użytkownik nie posiada prawa do składowania, instalacji lub użytkowania Oprogramowania na serwerze sieciowym lub podobnym urządzeniu, udostępniającym Oprogramowanie dla wielu komputerów.

GetData może od czasu do czasu poprawiać lub aktualizować Oprogramowanie i udostępniać te poprawki i aktualizacje pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika odpowiednich opłat licencyjnych. Pomoc techniczna dla Oprogramowania udostępniana jest za pośrednictwem strony internetowej <>.

Oprogramowanie i Dokumentacja są chronione prawem Stanów Zjednoczonych, prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, udzielać sublicencji, przenosić lub w inny sposób przenieść uprawnień do korzystania z Oprogramowania na inne osoby fizyczne lub prawne bez pisemnej zgody GetData. Niedotrzymanie tego warunku uprawnia GetData do natychmiastowego zerwania Umowy.

Za wyjątkiem odpowiednich zapisów prawa wyraźnie zabraniających takich ograniczeń, Użytkownik nie może dokonywać deasemblacji, dekompilacji lub jakiejkolwiek innej formy zwielokrotniania kodu Oprogramowania. Zabronione jest dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Oprogramowaniu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę siebie, swoich danych, systemów i sprzętu używanych w związku z Oprogramowaniem. GetData nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z eksploatacji Oprogramowania, w tym odpowiedzialności za wady fizyczne na podstawie rękojmi lub gwarancji

POPRZEZ AKCEPTACJĘ LICENCJI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKAMI DZIAŁANIA I JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA, JEST PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAKUP OPROGRAMOWANIA JEST JEGO SAMODZIELNĄ I NIEZALEŻNĄ DECYZJĄ.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, GETDATA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SZKODY, NAWET JEŚLI GETDATA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ GETDATA W POSTACI "TAK JAK JEST" I "ZE WSZYSTKIMI WADAMI". W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, GETDATA NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB PRZYDATNOŚCI OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW.

JEŚLI JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIE LUB GWARANCJA WŁĄCZONE DO TEJ UMOWY NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB JEŚLI POMIMO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GETDATA JEST ODPOWIEDZIALNY WOBEC UŻYTKOWNIKA, TO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ GETDATA ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ LUB GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONA DO JEDNEGO LUB WIĘCEJ NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW WSKAZANYCH PRZEZ GETDATA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA: (i) W PRZYPADKU TOWARÓW, (A) WYMIANA LUB DOSTAWA EKWIWALENTNYCH TOWARÓW LUB NAPRAWA TOWARÓW; LUB (B) ZAPŁATA KOSZTÓW WYMIANY TOWARÓW, NABYCIA TOWARÓW EKWIWALENTNYCH LUB OTRZYMANIA NAPRAWIONYCH TOWARÓW; I (ii) W PRZYPADKU USŁUG, DOSTARCZENIE USŁUG PONOWNIE LUB ZAPŁATA KOSZTU DOSTARCZENIA USŁUG PONOWNIE.

Postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być zmieniane lub uzupełniane za wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez Użytkownika i GetData. Umowa ta jest regulowana przepisami prawa obowiązującymi w Nowej Południowej Walii, Australia. Każda ze stron nieodwołalnie i bezwarunkowo poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii, Australia.

16.4   Wyłączenie odpowiedzialności

Oprogramowanie dostępne do pobierania ze stron internetowych i publikowane przez GetData Pty Ltd (“GetData”) jest udostępniane na mocy tej umowy licencyjnej. GetData zachęca do poznania wszystkich aspektów ryzyka związanego z pobieraniem plików z Internetu i używaniem ich. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę siebie, swoich danych, swoich systemów i sprzętu używanego w połączeniu z tym oprogramowaniem. GetData nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem Oprogramowania.

POPRZEZ UŻYWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA SPADA NA UŻYTKOWNIKA. GETDATA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI GETDATA UPRZEDZAŁA MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ GETDATA W POSTACI "TAK JAK JEST"; I "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" GETDATA NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO LUB PRZYDATNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB NIENARUSZALNOŚCI. PONADTO GETDATA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, KTÓRE JEST ZAWARTE NA STRONIE POBIERANIA PLIKÓW GETDATA. W ŻADNYM WYPADKU GETDATA NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE, CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, JEDNAKŻE MOGĄ ONE POWSTAĆ I NAWET JEŚLI GETDATA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.