Ustawienia programu - Szablony

Kategoria o nazwie "Szablony" pozwala na dostosowanie niektórych aspektów działania funkcji szablonów. W grupie tej znajdują się następujące podgrupy:

Szablony

Używaj tekstu "Przykładowy tekst" przy podglądzie szablonu bez ustawionej środkowej części
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby w przypadku podglądu szablonów bez ustalonej środkowej części, używany był tekst przykładowy.

Zamień na ścieżkę względną do ścieżki dokumentu
Zaznacz tę opcję, aby przy wstawianiu szablonu zawierającego ścieżkę do pliku graficznego, zamieniana ona była na ścieżkę względną w stosunku do dokumentu, do którego jest wstawiany szablon.

Zamień tylko na nazwę pliku
Zaznacz tę opcję, aby przy wstawianiu szablonu zawierającego ścieżkę do pliku graficznego, zastępowana ona była wyłącznie nazwą wstawianego pliku.

Kopiuj plik graficzny do folderu z dokumentem
Zaznacz tę opcję, aby spowodować kopiowanie plików graficznych używanych w szablonie do folderu, w którym znajduje się dokument, do którego wstawiany jest szablon.

Wciśnięcie ENTER na szablonie wywołuje domyślną funkcję wstawiania zamiast menu poleceń
Domyślnie wciśnięcie ENTER na szablonie powoduje pokazanie menu, z którego można wybrać sposób wstawienia szablonu. Zaznaczając tę opcję możesz zmienić to zachowanie. ENTER może działać wtedy jako wywołanie domyślnej funkcji wstawiania szablonu.

Domyślna funkcja wstawiania dla szablonów typu "szablon dokumentu" zawsze tworzy nowy dokument Zaznaczając tę opcję możesz spowodować, że dla szablonów typu "szablon dokumentu" domyślną funkcją wstawiania będzie zawsze "nowy dokument na podstawie szablonu".

Oczekiwanie na skrót szablonu
W tym polu wprowadź czas w sekundach, przez który program będzie oczekiwał na wciśnięcie skrótu klawiszowego szablonu po wciśnięciu skrótu aktywacyjnego dla szablonów. Skróty do szablonów działają bowiem dwuetapowo. Najpierw należy wcisnąć skrót aktywacyjny, a następnie w ciągu określonego tutaj czasu kolejny skrót odpowiedni dla szablonu, który chce się wstawić.

Wyświetlaj podgląd szablonu po wybraniu szablonu
Zaznacz tę opcję, aby włączyć wyświetlanie podglądu szablonu po jego wybraniu.

Pamiętaj użyty sposób wstawienia szablonu
Zaznacz tę opcję, aby program zapamiętał ostatnio używany sposób wstawiania szablonu i stosował go również dla szablonów wstawianych później.

Podgląd źródła szablonów dla szablonów typu:

W tej podgrupie zaznacz te typy szablonów, dla których domyślnym podglądem będzie podgląd kodu źródłowego zamiast podglądu w przeglądarce.

Pokrewne tematy

Do góry