Narzędzia - Kreator eksportu z bazy danych

Ten kreator umożliwia szybkie wyeksportowanie danych z bazy danych do pliku.

Narzędzie posiada przyjazny interfejs, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy eksportowania danych.

Każdy krok to osobna plansza. Po planszach możesz poruszać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz. nie wszystkie plansze będą zawsze widoczne - zależy to od wybranych opcji, a także sposobu uruchomienia kreatora.

Uruchamianie

Kreator możesz uruchomić poleceniami w menu podręcznego dwóch elementów drzewka zakładki Inspektor MySQL (ikona polecenia pokazana została obok):

Nazwa bazy danych - Eksportuj zawartość
Uruchamia kreator z ustawieniami wstępnymi odpowiednimi do eksportu zawartości bieżącej bazy danych. Wyświetlona zostanie od razu plansza wyboru tabel do wyeksportowania.

Nazwa tabeli - Eksportuj zawartość
Uruchamia kreator z ustawieniami wstępnymi odpowiednimi do eksportu zawartości wybranej tabeli. Wyświetlona zostanie pierwsza plansza (patrz niżej) z ustawionym domyślnie eksportem klikniętej tabeli.

Zakres danych do eksportu

Pierwsza plansza Kreatora umożliwia wybór jednej, lub więcej tabel, z których mają dane mają zostać wyeksportowane, bądź wprowadzenie zapytania, króre będzie wykonane w celu pobrania danych z bazy.

W przypadku, gdy Kreator został uruchomiony dla eksportu całej bazy danych (z menu kontekstowego gałęzi "Nazwa bazy danych"), plansza ta zostanie pominięta. Można jednak do niej przejść wciskając klawisz 'Wstecz'.

Wybierając odpowiednią opcję, wybierz, co chcesz wyeksportować:

Pojedynczą tabelę
Zaznacz tę opcję, by uaktywnić listę rozwijaną w celu wybrania tabeli, której całą zawartość chcesz wyeksportować. Na następnej planszy będzie można obejrzeć wyniki zapytania w postaci tabelki.

Kilka tabel, bądź całą bazę danych
Zaznacz tę opcję, by na następnej planszy móc wybrać jedną, bądź więcej tabel do eksportu danych.

Wynik działania zapytania
Zaznacz tę opcję, by uaktywnić pole do wprowadzenie własnego zapytania. Na następnej planszy będzie można podejrzeć wyniki. Z prawej strony pola tekstowego znajdują się przyciski:

 • Kreator zapytania SQL
  Uruchamia Kreatora zapytania SQL w celu ułatwienia zbudowania prostego zapytania pobierającego dane z nie więcej niż jednej tabeli.
 • Pobierz polecenie z bieżącego dokumentu
  Pozwala na odczytanie i wprowadzenie do pola tekstowego obok zapytania z bieżącego dokumentu w edytorze.
 • Pobierz polecenie z pliku
  Pozwala na odczytanie i wprowadzenie do pola tekstowego obok zapytania z pliku SQL zapisanego na dysku.
 • Ulubione zapytania SQL
  Wyświetla listę Ulubionych zapytań SQL w celu wyboru zapytania, które chcesz wykonać.

Wybór tabel do wyeksportowania

Plansza "Wybór tabel do wyeksportowania" zostanie wyświetlona w dwóch przypadkach:

 • gdy wybierzesz na pierwszej planszy opcję eksportu kilku tabel, bądź całej bazy danych,
 • gdy uruchomisz Kreator dla eksportu całej bazy danych (z menu kontekstowego dla gałęzi "Nazwa bazy danych" drzewka na zakładce Inspektor MySQL)

Większą część zajmuje lista tabel bieżącej bazy danych. Wybierz z nich jedną, lub więcej. Jeśli chcesz zaznaczyć, bądź odznaczyć wszystkie tabele, skorzystaj z przycisków umieszczonych poniżej. Poniżej listy znajdziesz tez informację, ile tabel jest zaznaczonych. Musisz wybrać przynajmniej jedną tabelę, aby przejść dalej.

Podgląd wyeksportowanych danych

Plansza "Podgląd wyeksportowanych danych" zostanie wyświetlona wyłącznie w przypadku wybrania na pierwszej planszy opcji eksportu Pojedynczej tabeli (opcja pierwsza), bądź wykonania własnego zapytania SQL wprowadzonego do pola tekstowego (opcja trzecia).

Ma ona charakter wyłącznie informacyjny - wyświetla inspektora, który jest wypełniony danymi przeznaczonymi do eksportu. Jeśli wynik Cię zadowala, możesz kliknąć Dalej w celu przejścia do kolejnej planszy, na której wybierzesz format, do jakiego dane będą wyeksportowane.

Wybór formatu

Kolejna plansza umożliwia wybór formatu, do jakiego zostana wyeksportowane dane z bazy. Dostępne są następujące możliwości:
 • HTML - Dane zostaną wyeksportowane do postaci dokumentów HTML, gdzie dane będą umieszczone w tabelce, której pierwszy wiersz będzie nagłówkiem zawierającym nazwy pól..
 • XML - Dane zostaną wyeksportowane do postaci dokumentów XML w postaci jak np.:
  <nazwa_tabeli>
   <row>
    <pole_1>wartosc 1_1</pole_1>
    <pole_2>wartosc 1_2</pole_2>
    <pole_3>wartosc 1_3</pole_3>
   </row>
   <row>
    <pole_1>wartosc 2_1</pole_1>
    <pole_2>wartosc 2_2</pole_2>
    <pole_3>wartosc 2_3</pole_3>
   </row>
  </nazwa_tabeli>
 • CSV - Dane zostaną wyeksportowane do postaci plików CSV (pola oddzielane średnikami), gdzie w pierwszym wierszu znajda się nazwy pól tabeli, w kolejnych zaś wierszach znajdą się dane.
 • RTF (Rich Text Format) - Dane zostaną wyeksportowane do postaci dokumentów RTF, zawierających tabelkę z danymi. Pierwszy wiersz będzie nagłówkiem, zaś kolejne wiersze z danymi będą posiadały naprzemiennie białe i jasnoszare tło w celu łatwiejszej orientacji.
 • MS Excel - Dane zostana wyeksportowane do postaci dokumentu MS Excel.
 • polecenia SQL INSERT - Dane zostana wyeksportowane do postaci pliku zawierającego polecenia SQL, co umożliwia późniejsze zaimportowanie ich spowrotem do bazy danych. Dodatkowo możesz wybrać opcje:
  • uwzględniaj polecenie tworzenia tabel (CREATE TABLE)
   Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, by generowane były polecenia tworzenia eksportowanych tabel
  • uwzględniaj polecenie usunięcia tabeli (DROP TABLE IF EXISTS)
   Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, by przed poleceniem utworzenia tabeli o danej nazwie wystąpiło polecenie jej usunięcia. Jest szczególnie ważne, gdy dane z ekportowanego właśnie pliku w późniejszym czasie będą importowane do bazy, w której tabele o takich nazwach mogą już istnieć. Dzięki temu uniknie się błędu próby utworzenia tabeli o tej samej nazwie.
  • Uwzględniając polecenie wstawienia danych do tabeli (INSERT INTO)Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, by narzędzie wyeksportowało pobrane dane do formatu SQL (co umożliwi ich późniejsze zaimportowanie do bazy danych)
   • użyj REPLACE zamiast INSERT - Jeśli włączysz tę opcję, w wynikowym pliku SQL użyte będą polecenia REPLACE zamiast INSERT.
   • użyj INSERT z IGNORE - Jeśli włączysz tę opcję, w poleceniach INSERT znajdzie się dodatkowe polecenie IGNORE, dzięki któremu można obejść problem importowania już obecnych w tabeli rekordów. Są one ignorowane.
   • polecenia INSERT/REPLACE bez nazw pól - Jeśli włączysz tę opcję, w poleceniach INSERT lub REPLACE nie będą się znajdować nazwy pól, dzięki czemu wynikowy plik SQL może być znacznie mniejszy (szczególnie w przypadku dużej liczby rekordów).

Wybór celu eksportu

Ostatnia plansza zawiera opcje umożliwiające określenia miejsca docelowego dla eksportowanych danych. Może to być plik zapisany na dysku, eksport do schowka, bądź do dokumentu w edytorze. Nie wszystkie opcje zawsze będą dostępne. Przykładowo w sytuacji, gdy eksportujesz dane z wielu tabel do formatu HTML, jedyna możliwością będzie zapisanie ich na dysku (co jest logiczne, gdyż np. plik w formacie RTF nie może być bezpośrednio edytowany w Pająku, więc można go wyłącznie zapisać na dysku).

Dostępne są następujące możliwości:

Eksportuj do pliku
Zaznacz tę opcję, by zapisać gotowy plik na dysku. Jeśli eksportujesz dane z jednej tabeli, bądź pochodzące z własnego zapytania, wprowadź ścieżkę dostępu i nazwę pliku docelowego. W przypadku eksportu z wielu tabel, wprowadź ścieżkę dostępu i szablon nazwy pliku, przy czym możesz używać symbolu gwiazdki (*), który podczas zapisu pliku na dysk zostanie zastąpiony nazwę eksportowanej tabeli. Dla ułatwienia możesz skorzystać z przycisku umieszczonego obok pola, który otwiera okienko dialogowe do wskazywania ścieżki i nazwy pliku. po zaznaczeniu odpowiedniej opcji umieszczonej poniżej, nowo utworzony dokument może zostać otwarty w Pająku do edycji.

Eksportuj do schowka
Zaznacz tę opcję, by eksportowane dane w wybranym formacie umieszczone zostały w schowku Windows w celu ich późniejszego wykorzystania. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku eksportu z wielu tabel.

Eksportuj do edytora
Zaznacz tę opcję, by eksportowane dane w wybranym formacie wkleić do edytora. Dostępne są dwie możliwości:

 • utwórz nowy dokument - zostanie utworzony nowy dokument, do którego zostaną wyeksportowane dane. Dodatkowo domyślnie zastosowany zostanie do tego dokumentu schemat kolorowania, dobrany odpowiednio do wybranego wcześniej formatu danych.
 • wstaw w miejscu kursora - spowoduje wklejenie danych w bieżącym dokumencie w pozycji kursora (ta opcja nie jest dostępna w przypadku eksportu z wielu tabel).

Dołącz arkusz CSS
Do eksportowanego pliku w formacie HTML (ta opcja dostępna jest wyłącznie dla eksportu w formacie HTML) możesz dołączyć arkusz stylów CSS. W tym celu wprowadź w tym polu ścieżkę dostępu do pliku ze stylami. Dla ułatwienia możesz skorzystać z okna dialogowego otwieranego przyciskiem umieszczonym obok.

Zakończenie pracy

Po ustawieniu wszystkich opcji ostatnią czynnością jest kliknięcie przycisku Zakończ. Dane zostaną wyeksportowane, zaś kreator zakończy działanie.

Pokrewne tematy

Do góry