Narzędzia - Kreator zapytania SQL

Ten kreator umożliwia szybkie utworzenie prostego zapytania SQL w celu pobrania danych z pojedynczej tabeli.

Narzędzie posiada przyjazny interfejs, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy tworzenia zapytania SQL - od wyboru pól tabeli, z której mają zostać pobrane dane, przez określenie warunków, jakie muszą zostać spełnione, aż do określenia kolejności, w jakiej zostaną zwrócone rekordy.

Każdy krok to osobna plansza. Po planszach możesz poruszać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz.

Uruchamianie

Kreator możesz uruchomić poleceniem umieszczonym w menu podręcznym dla tabeli na drzewku w zakładce Inspektor MySQL. Ikona polecenia została pokazana obok.

Drugim miejscem, z którego możesz otworzyć Kreatora zapytania SQL jest plansza tworzenia zapytania do bazy danych w Kreatorze eksportu z bazy danych.

Wybór tabeli

Pierwsza plansza umożliwia wybór tabeli oraz jej pól, które zostaną dodane do zapytania.

Tabela
Wybierz z listy rozwijanej tabelę, z której chcesz pobierać dane. Domyślnie wybrana jest tabela, na której kliknięto, by uruchomić kreator.

Pola
Zaznacz na liście pola wybranej tabeli, które mają zostać dodane do zapytania.

Określenie warunków

Na tej planszy znajdują się opcje umożliwiające określenie warunków, jakie musza spełniać zwracane rekordy. Wybierz jedną z opcji:

uwzględniaj wszystkie rekordy

uwzględniaj tylko rekordy spełniające warunek:

W przypadku wyboru drugiej opcji, aktywne stanie się pole tekstowe do wprowadzenia warunków (sekcja po słowie WHERE w zapytanieu SQL), a także elementy ułatwiające ich tworzenie (ich użycie wstawia odpowiednie słowo w miejscu kursora w polu zapytania):

Wstaw nazwę pola:
Wybierz z listy nazwę pola w wybranej wcześniej tabeli. Kliknij przycisk z plusem umieszczony obok listy aby wstawić nazwę pola tabeli do budowanego warunku.

Wstaw operator
Kliknij wybrany przycisk, aby wstawić do tworzonego warunku jeden z operatorów: AND, OR, NOT.

Porównania
Kliknij, aby rozwinąć listę zawierającą różne operatory porównania, jak LIKE, REGEXP itp.

Matematyczne
Kliknij, aby rozwinąć listę zawierającą różne funkcje matematyczne, jak Abs(), Sin() itp.

Łańcuchy
Kliknij, aby rozwinąć listę zawierającą różne funkcje obsługi tekstu, jak Concat(), RTrim() itp.

Data i czas
Kliknij, aby rozwinąć listę zawierającą różne funkcje obsługi daty i czasu, jak Month(), Now() itp.

Określenie porządku sortowania rekordów

Kolejna plansza umożliwia określenie sortowania rekordów maksymalnie dla trzech pól. W tym celu dostępne są trzy listy rozwijane z nazwami pól pobieranych z bazy:

  • Sortuj według
  • Następnie według
  • Następnie według

Pod każdą z list znajdują się przełączniki umożliwiające porządek sortowania (rosnąco, lub malejąco).

Pozostałe opcje zapytania
Tutaj znajdziesz przełącznik umożliwiający wstawienia do zapytania instrukcji DISTINCT, co spowoduje iż rekordy powtarzające się zostaną usunięte (każdy rekord wystąpi tylko raz).

Zakończenie

Ostatnia plansza to podsumowanie. Znajduje się na niej pole tekstowe wyświetlające gotowe zapytanie. Dodatkowo możesz skorzystać z przycisku Dodaj zapytanie do ulubionych, dzięki czemu możesz zbudowane zapytanie zachować do późniejszego wielokrotnego użycia (przycisk umożliwiający skorzystanie z jednego z "Ulubione zapytania" znajdziesz na zakładce Inspektor MySQL na pasku przycisków obok listy zawartości tabeli).

Ostatnią czynnością, jaką należy wykonać jest kliknięcie przycisku Zakończ, co spowoduje wykonanie zapytania i zamknięcie Kreatora. Wyniki działania Kreatora zostaną wyświetlone na liście zawartości tabeli w dolnej części zakładki Inspektor MySQL.

Pokrewne tematy

Do góry