Ustawienia programu - Konfiguracja edytora

Ta kategoria ustawień edytora jest najbardziej rozbudowana. Możesz tutaj wpływać na bardzo specyficzne zachowanie edytora w zakresie czynności edycyjnych. Ta kategoria składa się pięciu grup:

Margines, rynna oraz cofnij i ponów

Ta grupa pozwala na ustawienia związane z marginesami, funkcjami cofania czynności oraz wyglądem rynny i składa się z następujących ustawień:

Pokaż prawy margines
Zaznacz tę opcję, aby włączyć wyświetlanie prawego marginesu w edytorze. Prawy margines to linia, która pozwala np. na zawijanie tam wierszy lub może pełnić funkcję wizualnego pomocnika.

Kolumna prawego marginesu
W tym polu wprowadź numer kolumny, w której ma być wyświetlany prawy margines.

Wyświetlaj rynnę
Zaznacz tę opcję, aby włączyć wyświetlanie rynny, czyli obszaru po lewej stronie edytora, w którym znajdują się numery linii, znaczniki zawijania wierszy czy ikony zakładek.

Szerokość rynny
W tym polu wprowadź szerokość rynny w punktach.

Zawijaj na prawym marginesie
Zaznacz tę opcję, aby włączyć zawijanie wierszy na prawym marginesie, a niekoniecznie na końcu obszaru widzialnego edytora.

Zawijaj z wcięciem
Zaznacz tę opcję, aby włączyć zawijanie wierszy z wcięciem. Funkcja ta powoduje, że wiersze, które są zawijanie nie rozpoczynają się od początku kolejnego wiersza, ale od miejsca, w którym występuje wcięcie w wierszu poprzedzającym

Grupowe cofnij/ponów
Zaznacz tę opcję, aby włączyć grupowe cofanie czy ponawianie czynności. Dzięki tej opcji możesz cofać np. całe wpisane wyrazy, a nie pojedyncze literki.

Bez kursora w cofaniu
Zaznacz tę opcję, aby przemieszczanie kursora w edytorze nie było pamiętane w operacji cofnij/ponów.

Wcięcia

Ta grupa pozwala na dostosowanie funkcji tworzącej wcięcia, określenie punktów tabulacji, itp. i składa się z następujących ustawień:

Optymalne wcięcia
Zaznacz tę opcję, aby włączyć wypełnianie pustego miejsca w automatycznie tworzonych wcięciach minimalną ilością znaków, używając do tego znaków TAB i spacji jednocześnie.

Krok wcięcia
W tym polu wprowadź wartość kroku wcięcia.

Pozycjonuj na wcięciu
Zaznacz tę opcję, aby kursor po wciśnięciu klawisza Enter był pozycjonowany na pierwszym znaku, który nie jest znakiem pustym (spacja, tab).

Używaj wcięcia z powyżej
Zaznacz tę opcję, aby podczas tworzenia automatycznych wcięć, proogram używał takiego samego wcięcia jakie znajduje się w linii poprzedzającej.

Backspace do wcięcia
Zaznacz tę opcję, aby przy usuwaniu znaków klawiszem Backspace, usuwane były również całe wcięcia do poziomu odpowiadającego wcięciu z powyższej linii.

Punkty tabulacji
Zaznacz tę opcję, aby ustalić punkty (numery kolumn) do poruszania po których poruszać się będzie klawisz TAB.

Punkty tabulacji
W tym polu wprowadź punkty tabulacji, czyli numery kolumn, w których będzie się zatrzymywał klawisz TAB. Numery kolumn wpisuj po przecinkach. Wpisanie tutaj wartości 3,5,15 spowoduje, że wciśnięcia klawisza TAB będą przenosić kursor o 3, 5 i 15 kolumn do przodu.

Tabulacja co ...
Zaznacz tę opcję, aby wybrać ile kolumn przeskakuje klawisz TAB. Innymi słowy, ile znaków zawiera się w znaku TAB.

Ilość znaków w TAB
W tym polu wprowadź liczbę oznaczającą ilość kolumn o jaką przesunie się kursor po wciśnięciu klawisza TAB.

Zaznaczanie

Ta grupa pozwala na określenie działania funkcji zaznaczania tekstu w edytorze i składa się z następujących ustawień:

Zaznaczaj tylko tekst
Zaznacz tę opcję, aby zaznaczenie bloku tekstu było oznaczane kolorem tylko w wypadku gdy dotyczy tekstu. Wyłączenie tej opcji pozwala zobaczyć również zaznaczone linie, które nie zawierają tekstu.

Zaznaczaj słowo po słowie
Włącz tę opcję, aby zaznaczanie tekstu myszką zaznaczało całe wyrazy zamiast po kolei pojedyncze znaki.

Wyłącz przenoszenie tekstu myszką
Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć możliwość przenoszenia tekstu myszką za pomocą metody przeciągnij i upuść.

Zaznacz linię po dwukliku
Włącz tę opcję, aby móc zaznaczać całą linię podwójnym kliknięciem.

Zaznacz linię po trójkliku
Włącz tę opcję, aby móc zaznaczać całą linię potrójnym kliknięciem.

Poruszanie po dokumencie

W tej grupie ustawień zawarte są ustawienia związane z funkcjami poruszania po dokumencie. Składa się z ona następujących ustawień:

Poruszaj kursorem po TAB
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby przesuwanie kursora klawiszami strzałek powodowało poruszanie zgodne ze wstawionymi znakami tabulacji. Jeśli używasz znaku spacji zamiast TAB, ta funkcja nie będzie działać, bowiem w dokumencie nie będzie znaków TAB.

Sprytny TAB
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby wciśnięcie klawisza TAB powodowało przejście do miejsca zgodnego z kolejnym wcięciem. Do dopełnienia brakujących znaków użyte zostaną spacje.

Kursor w lewo/prawo przenosi do wyżej/niżej z początku/końca
Zaznacz tę opcję, aby wciśnięcie klawisza strzałki w lewo powodowało przejście kursora na koniec linii wyżej, a wciśnięcie kursora w prawo, przeniesienie kursora na początek linii poniżej. Jeśli wyłączysz, kursor w lewo lub prawo będzie działać tylko do początku linii lub końca linii.

Nie pozwalaj na kursor poza końcem dokumentu
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby nie było możliwe poruszanie kursorem również poza końcem dokumentu. Jeśli włączysz, będziesz mógł się poruszać kursorem tylko do ostatniego znaku dokumentu.

Nie pozwalaj na kursor pomiędzy TAB
Włącz tę opcję jeśli chcesz, aby nie było możliwe umieszczenie kursora pomiędzy znakami TAB np. po kliknięciu tam myszką. W przeciwnym wypadku, jeśli włączysz tę opcję, będzie możliwe umieszczenie kursora wewnątrz znaku tabulacji.

Nie pozwalaj na kursor poza końcem linii
Włącz tę opcję jeśli chcesz, aby nie było możliwe umieszczenie kursora za znakiem końca wiersza. W przeciwnym wypadku, jeśli włączysz tę opcję, będzie możliwe umieszczenie kursora za znakiem końca wiersza i wpisywanie tam tekstu - pozostałe wolne miejsce zostanie wypełnione znakami spacji.

Konfiguracja edytora

Tutaj znajdują się pozostałe ustawienia dla których powyższe grupy nie były odpowiednie. Oto dostępne opcje:

Nie zmieniaj kolumny podczas przesuwania w pionie
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby podczas przesuwania kursora w pionie zachowywana była pierwotna kolumna o ile to możliwe.

Wyświetlaj numer linii podczas przewijania paskami
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby podczas przewijania dokumentu za pomocą pasków przesuwu wyświetlana była podpowiedź z informacją o bieżącej linii.

Kursor blokowy w trybie nadpisywania
Zaznacz tę opcję, aby po włączeniu trybu nadpisywania klawiszem INSERT wyświetlany był specjalny kursor pozwalający na odróżnienie tego trybu.

Używaj znaku TAB zamiast spacji przy TAB
Zaznacz tę opcje, aby przy wciśnięciu klawisza TAB używany był znak TAB. Jeśli wolisz używać spacji zamiast TAB, wyłącz tę opcję.

Przy wklejaniu tekstu zamieniaj znaki Unicode na encje
Zaznacz tę opcję, aby podczas wklejania dokumentu w formacie Unicode przez schowek, znaki specjalne były zmieniane na tzw. encje, czyli odpowiadającego kody.

Ogranicz numerowanie linii do końca dokumentu
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby numerowanie linii widoczne na rynnie było ograniczone tylko do końca dokumentu.

Nie pytaj o ustawienie zakładki gdzie zakładka istnieje
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby program nie zadawał pytania w przypadku gdy zakładka numerowana, którą chcesz ustawić znajduje się już w innym miejscu dokumentu.

Pokrewne tematy

Do góry