Narzędzia - Serwery baz danych MySQL - Właściwości pola tabeli

Okienko możesz otworzyć wyłącznie z poziomu okna Właściwości tabeli MySQL. Służy ono do tworzenia nowych pól tabeli i edycji właściwości pól istniejących. Zbudowane jest z trzech grup ustawień: Nazwa pola, Typ przechowywanych danych, Pozostałe własności.

Nazwa pola

W tej grupie znajduje się tylko pole z nazwą bieżącego pola. Aby zmienić nazwę pola, wpisz ją tutaj, po czym zatwierdź przyciskiem OK.

Umieść

W tej grupie znajduje się kilka opcji umożliwiających określenie, w którym miejscu w strukturze tabeli ma zostać umieszczone nowe pole. Może się znaleźć na początku tabeli, na jej końcu, bądź po określonym polu (do wyboru z listy).

Grupa jest dostępna tylko w przypadku tworzenia nowego pola. W przypadku edycji już istniejącego pola, jest niewidoczna.

Typ przechowywanych danych

Grupa "Typ przechowywanych danych" zawiera kilka elementów służących do edycji własności bieżącego pola. Nie wszystkie są na raz widoczne - zależy to od typu pola, na przykład opcja BINARY dostępna jest wyłącznie dla pól typu CHAR i VARCHAR.

Typ
Wybierz z listy typ przechowywanych danych. Lista zawiera wszystkie typy danych, jakie mogą być nadane polu tabeli bazy danych MySQL.

Rozmiar
Umożliwia wprowadzenie rozmiaru pola. Opcja dostępna dla typów wymagających tej informacji, jak INTEGER, VARCHAR itp. Jeśli zaznaczysz opcję Użyj domyślnego rozmiaru, pole to będzie nieaktywne, zaś użyta zostanie wartość domyślna.

Precyzja
Określ precyzję (ilość miejsc po przecinku) dla pól typu DOUBLE, FLOAT, DECIMAL. Jeśli zaznaczysz opcję Użyj domyślnego rozmiaru, pole to będzie nieaktywne, zaś użyta zostanie wartość domyślna.

ZEROFILL
Jeśli zaznaczysz te opcję, to w przypadku wprowadzenia do pola wartości o długości krótszej, niż podana w polu "Rozmiar", pozostałe miejsce zostanie wypełnione zerami.

UNSIGNED
Zaznaczenie tego pola powoduje, że w polu typu liczbowego będą mogły być przechowywane wyłącznie liczby nieujemne. Dzięki temu będzie w nim można przechowywać liczby dodatnie o większej wartości.

BINARY
Zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas sortowania danych z pól typu tekstowego, wartości tego pola będą porównywane według kodów ASCII.

Wartości
Lista wartości, jakie mogą być użyte dla pól typu SET i ENUM. Wartości możesz dodawać i usuwać za pomocą przycisków umieszczonych obok.

Domyślnie
W tym polu możesz wprowadzić wartość domyślną dla pola.

Pozostałe własności

Grupa pozostałe własności zawiera dwie opcje:

NOT NULL
Zaznacz tę opcję, jeśli jego wypełnienie w każdym rekordzie będzie wymagane (nie będzie mogło być puste). W przypadku nie podania wartości podczas dodawania nowego rekordu użyta zostanie wartość domyślna.

AUTO INCREMENT
Zaznacz tę opcję, aby podczas wprowadzania nowych rekordów do pola automatycznie był wprowadzany kolejny numer. Pole z zaznaczoną opcja AUTO INCREMENT musi należeć do klucza podstawowego (PRIMARY KEY) tabeli.

Pokrewne tematy

Do góry