Narzędzia - Serwery baz danych MySQL - Właściwości tabeli

Okno "Właściwości tabeli" MySQL otworzysz za pomocą polecenia o tej samej nazwie w menu podręcznym otwieranym po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwie tabeli na drzewku struktury bazy danych zakładki Inspektor MySQL.

Nazwa tabeli
Pole zawiera nazwę bieżącej tabeli. Klikając przycisk obok niego możesz wyświetlić okienko umożliwiające wprowadzenie nowej nazwy, co umożliwia zmianę nazwy edytowanej tabeli.

Znajdujące się poniżej dwie zakładki - Pola tabeli i Indeksy tabeli umożliwiają edycję tabeli.

Zakładka Pola tabeli

Zakładka "Pola tabeli" zawiera listę pól, jakie zawiera tabela oraz pasek przycisków.

Lista pól zawiera cztery kolumny, w których wyświetlane są:

  • Nazwa pola, obok którego wyświetlona jest ikonka. Małym kwadracikiem oznaczone są pola istniejące przed edycją, większym (kolorowym) pola dodane podczas edycji tabeli
  • Typ danych, np. varchar(50), tinyint(4), enum('y', 'n') itp.
  • Puste, informacja, czy w polu może być zapisana wartość NULL
  • Domyślna wartość, wartość wprowadzana do pola, gdy podczas tworzenia nowego rekordu nie została ona podana bezpośrednio
  • Inne, informacja, czy klucz podstawowy tabeli posiada atrybut "auto_increment".

Pasek umieszczony obok listy zawiera przyciski umożliwiające dodawanie, usuwanie i zmianę właściwości pola:

Dodanie nowego pola tabeli, Zmiana właściwości wybranego pola tabeli
Oba polecenia otwierają okno Właściwości pola tabeli, przy czym podczas edycji wybranego pola w okienko zostaną wyświetlone oczywiście jego ustawienia. Okno właściwości wybranego pola możesz otworzyć również dwuklikając na jego nazwie.

Usunięcie pola tabeli
Usuwa pole za tabeli. Uwaga - operacja ta jest nieodwracalna, upewnij się, że chcesz usunąć wybrane pole i że nie zawiera ono żadnych istotnych danych!

W górę, w dół
Umożliwiają przeniesienie zaznaczonego pola w górę, bądź w dół, strukturze tabeli.

Zakładka Indeksy tabeli

Zakładka "Indeksy tabeli" jest identyczna z wyżej opisaną zakładką "Pola tabeli". Zawiera listę indeksów oraz pasek przycisków umożliwiających ich dodawanie, usuwanie i modyfikację.

Na liście, obok nazwy indeksu umieszczone są ikonki informujące o jego typie:

  • indeks standardowy
  • indeks typu PRIMARY
  • indeks typu UNIQUE
  • indeks typu FULL TEXT

Po kliknięciu na przycisk edycji, bądź tworzenia indeksu otwarte zostanie okienko Właściwości indeksu, w którym będziesz mógł wybrać jego typ, pola których dotyczy i wprowadzić nazwę.

Pokrewne tematy

Do góry