Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.creamsoft.com przez Rafał Płatek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, z siedzibą w 32-400 Myślenice, ul. Dąbrowskiego 58d, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 681-112-89-55.

§ 1 Definicje

 1. Serwis strona internetowa pod adresem www.creamsoft.com
 2. Sklep – platforma sprzedaży materiałów cyfrowych w ramach Serwisu
 3. Regulamin – niniejszy regulamin,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
 5. Materiał – dane w postaci cyfrowej np. aplikacje mobilne, oprogramowanie, klucze aktywacyjne lub treści cyfrowe, które Użytkownik może uzyskać lub zakupić za pośrednictwem Serwisu. Format Materiału zależy od zawartości.
 6. System – sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika.
 7. Administrator – Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ulicy Dąbrowskiego 58d, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 681-112-89-55.
 8. Licencjodawca – właściciel majątkowych praw autorskich do Materiałów,
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży przez Administratora jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Ceny Materiałów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają ewentualny podatek VAT). Ceny mogą ulegać zmianie, ale zmiany nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 5. Ceny Materiałów nie uwzględniają ewentualnych kosztów dostawy lub innych opłat, jeśli takowe mają zastosowanie. Większość Materiałów dostarczane jest bez dodatkowych opłat. Ewentualne dodatkowe opłaty są naliczane w procesie składania zamówienia i są dostępne do przejrzenia i akceptacji przed finalizacją zamówienia.

§ 3 Funkcjonowanie Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:a) przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,b) włączona obsługa języka Javascript,c) włączona obsługa ciasteczek i danych stron.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:a) dokonywanie zakupów w Sklepieb) korzystanie z indywidualnych rabatów,c) udział w promocjach i konkursach,d) opiniowanie produktów i komentowanie publikacji w Serwisie,e) rejestracja konta w Sklepie.
 3. W ramach funkcjonowania Serwisu Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Dotyczy to opinii o Materiałach, komentarzy pod publikacjami, itp. Użytkownik nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Użytkowników lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług innych podmiotów lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Administrator może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym użytkownikom do całości lub części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 4. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

§ 4 Zakup Materiałów

 1. Zakupu w Sklepie dokonać może wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W umowach o dostarczaniu Materiałów (treści cyfrowych), których Administrator nie jest Licencjodawcą, Administrator działa wyłącznie jako Dystrybutor Materiałów. Administrator nie jest Licencjodawcą dystrybuowanych Materiałów, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem, będącym odbiorcą końcowym Materiałów.
 3. Dla Materiałów, których Administrator jest autorem, zawierana jest Umowa Licencyjna.
 4. Materiały Administratora w postaci oprogramowania oferowane w Sklepie są licencjonowanie, a nie sprzedawane. Warunki licencji, prawa i obowiązki licencjobiorcy oraz postanowienia gwarancji i rękojmi są ujęte w tekście licencji dotyczącym Materiałów. Teksty licencji są dostępne w bezpłatnych wersjach testowych Materiałów dostępnych do pobrania przed zakupem.
 5. Materiały Administratora w postaci oprogramowania dostępne są zgodnie z zasadą „wypróbuj zanim kupisz”. W związku z tym zaleca się wcześniejsze pobranie z Serwisu Materiału w wersji testowej, zainstalowanie go i zapoznanie się z jego możliwościami w udostępnianym bezpłatnie okresie próbnym. Jest to czas wystarczający na sprawdzenie możliwości Materiałów (Oprogramowania) Administratora oraz ocenę jego przydatności oraz zgodności posiadanego Systemu z wymaganiami technicznymi Materiału. Po tym okresie, aby nadal użytkować Materiały, należy wykupić licencję.
 6. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą, następuje w chwili akceptacji tejże umowy podczas instalacji Materiałów przez Użytkownika lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy podjąć następujące działania:a) zapoznać się z treścią oferty danego Materiału,b) dodać wybrane Materiały w wybranych wariantach do koszykac) przejść do finalizacji za pomocą przycisku (hiperłącza) „Do kasy”d) wybrać sposób dostawy jeśli zaproponowana została taka opcja, a jeśli nie, oznacza to, że Materiał dostarczany jest tylko w postaci cyfroweje) wybrać sposób płatności – dostępne metody to przelew tradycyjny lub płatność PayUf) podać dane zamawiającego oraz przejrzeć i oznaczyć wymagane prawem zgodyh) przejść do podsumowania przyciskiem (hiperłączem) „Idź dalej” i zweryfikować poprawność zamówienia oraz podanych danychh) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) "Potwierdź zakup"i) dokonać płatności według wybranej metody przy użyciu informacji prezentowanych na stronie podziękowania za zamówieniej) złożenie zamówienia potwierdzane jest dodatkowo wiadomością email przesłaną na adres email podany podpunkcie 8f
 9. Płatności realizowana są za pomocą przelewu z konta bankowego Użytkownika na konto bankowe Administratora lub za pomocą płatności elektronicznej według własnego wyboru jak w podpunkcie 8e. Płatności elektroniczne dokonywane są za pośrednictwem serwisu payu.com, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości.
 10. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora lub na koncie pośrednika w płatnościach elektronicznych, między Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres email wraz z zamówionym przez Użytkownika Materiałem, który dostarczany jest w postaci kodu aktywacyjnego lub linku do pobrania Materiału w zależności od wybranego Materiału.

§ 5 Korzystanie z Materiałów

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiałów konieczne jest spełnienie wymagań technicznych opisanych na stronie informacyjnej, dotyczącej Materiału w zakładce Wymagania. Sprawdzenie poprawności działania można wykonać również przez Zakupem za pomocą bezpłatnej wersji testowej jak opisano w §4 pkt 5 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie aktywować Materiału lub uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt z Administratorem pod adresem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres email.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Administrator dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi pomocy technicznej w tym zakresie poza sytuacją, gdy jest ona wymagana do skutecznego uruchomienia Materiału lub jego aktywacji w Systemie Użytkownika.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Administratorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem. Oznacza to, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym mowa w art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć może być konieczne do korzystania z wszystkich funkcji Serwisu i Sklepu.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.creamsoft.com/pl/pp/

§ 8 Reklamacje i sposoby ich rozpatrywania

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy lub na adres email. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Między innymi, Konsument ma możliwość:a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,c) złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Zmiany Regulaminu

Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy z Administratorem.