Dolny panel wyników - Raport synchronizacji

Ten widok zakładki Operacje publikowania znajdującej się na dolnym panelu wyników przedstawia raport synchronizacji serwisu. Synchronizacja została opisana szerzej w temacie poświęconym narzędziu synchronizacji serwisu. Raport prezentowany na tej zakładce tworzony jest właśnie z wymienionego wyżej narzędzia synchronizacji serwisu na podstawie porównania zawartości serwisu lokalnego i zdalnego serwera FTP. Zakładka ta pojawia się automatycznie po utworzeniu listy plików do synchronizacji.

Raport synchronizacji pełni zarazem funkcję informacyjną, jak i jest przede wszystkim narzędziem wykonywania synchronizacji, bowiem po utworzeniu listy elementów podlegających synchronizacji, synchronizacja nie jest wykonywana automatycznie, lecz program czeka na decyzję użytkownika. Możesz bowiem chcieć wyłączyć niektóre elementy z listy synchronizacji mimo, że w oknie ustawień synchronizacji zdefinowałeś już pewne ustawienia.

Ogólne ustawienia narzędzia synchronizacji znajdziesz tez w oknie Ustawienia sieci i serwerów na zakładce Kolejka plików i synchronizacja.

Podczas wykonywania synchronizacji możesz swobodnie pracować na innym serwerze na zakładce "Moje serwery". Synchronizacja i Kolejka plików FTP działają niezależnie!

Opis listy synchronizacji

Lista prezentowana na tej zakładce składa się z kilku kolumn, które pełnią funkcję informacyjną:

Nazwa pliku
W tej kolumnie umieszczane są nazwy plików, które są wybrane do synchronizacji. Obok pliku znajduje się ikona typu pliku oraz przełącznik, którego wyłączenie powoduje, że plik nie będzie brany pod uwagę przy synchronizacji.

Lokalna kopia
W tej kolumnie znajdziesz informacje na temat daty i godziny modyfikacji lokalnej kopii pliku umieszczonego na liście synchronizacji. W nawiasie podany jest rozmiar pliku. Jeśli plik nie istnieje również podana jest odpowiednia informacja.

Zdalna kopia
W tej kolumnie znajdziesz informacje na temat daty i godziny modyfikacji zdalnej kopii pliku umieszczonego na liście synchronizacji. W nawiasie podany jest rozmiar pliku. Jeśli plik nie istnieje również podana jest odpowiednia informacja.

Status
Ta kolumna informuje o statusie elementu w kolejce synchronizacji (np. "do wykonania" lub "wykonano").

Czynność
Ta kolumna informuje o czynności jaka będzie wykonana na elemencie raportu synchronizacji.

Serwer
W tym miejscu znajduje się nazwa serwera, którego dotyczy operacja na elemencie.

Przyciski sterujące

Listą elementów przeznaczonych do synchronizacji steruje się za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie listy. Oto znaczenie poszczególnych:

Przełączenie Widoku zakładki publikowanie
Przycisk ten ma podpięte menu, za pomocą którego możesz przełączać się pomiędzy widokami zakładki Operacje publikowania.

Rozpocznij synchronizację
Ten przycisk służy do rozpoczęcia wykonywania synchronizacji plików zebranych na liście. Po rozpoczęciu, na pasku stanu poniżej listy wyświetlany jest raport o aktualnie wykonywanym zadaniu. Znajduje się tam również wskaźnik postępu, który w jasny sposób wskazuje ile pozostało do końca bieżącego zadania.

Zatrzymaj synchronizację
Ten przycisk służy do zatrzymywania procesu synchronizacji, który jest w trakcie wykonywania.

Zaznacz/odznacz według rozszerzeń
Ten przycisk wyświetla okienko Wybór rozszerzenia zawierające listę rozszerzeń wszystkich plików obecnych w kolejce synchronizacji. Dzięki temu przed rozpoczęciem wykonywania kolejki masz możliwość wyłączenia z synchronizacji plików różnych typów. W ten sposób możesz jeszcze bardziej ograniczyć liczbę plików (pierwsze podobne ograniczenie znajduje się w oknie Serwisy - Synchronizacja serwisu).

Przenieś w górę
Ten przyciskm pozwala na przemieszczanie zadań w kolejce w górę. Zadania umieszczone wyżej są wykonywane wcześniej.

Przenieś w dół
Ten przyciskm pozwala na przemieszczanie zadań w kolejce w dół.

Usuń zaznaczony element z kolejki synchronizacji
Ten przycisk oznaczony ikoną minusa pozwala na usunięcie wybranych (podświetlonych) elementów listy synchronizacji.

Wyczyść kolejkę synchronizacji
Ten przycisk oznaczony ikoną kosza pozwala na wyczyszczenie listy synchronizacji.

Zapisz raport jako HTML
Ten przycisk pozwala na zapisanie raportu synchronizacji na dysk w postaci dokumentu HTML.

Zapisz raport jako TXT
Ten przycisk pozwala na zapisanie raportu synchronizacji na dysk w postaci dokumentu tekstowego TXT.

Pomoc
Wyświetla temat Pomocy dla bieżącej zakładki dolnego panelu.

Pokrewne tematy

Do góry