Serwisy - Synchronizacja serwisu

Synchronizacja serwisu to funkcja pozwalająca na automatyczne uzgodnienie zawartości folderu na dysku lokalnym, będącego serwisem Pająka z zawartością wybranego folderu zdalnego serwera zdefiniowanego w Pająku w ustawieniach serwerów FTP i WebDAV.

Aby zsychronizować ze sobą zawartość serwisu lokalnego z zawartością serwera, należy skorzystać z opisanego niżej okna "Synchronizacja serwisu", które otworzysz za pomocą polecenia z menu Serwisy / Własności serwisu / Synchronizacja serwisu lub z zakładki Moje serwisy. Ikona polecenia przedstawiona została powyżej. W wyniku działania tego narzędzia na dolnym panelu w zakładce Operacje publikowania zostanie utworzona lista plików, jakie należy wysłać na serwer, bądź z niego pobrać (w zależności od kierunku synchronizacji, jaki ustawisz).

Okno synchronizacji składa się z dwóch zakładek: Ustawienia synchronizacji oraz Synchronizowane elementy.

Zakładka Ustawienia synchronizacji

Wybór serwera FTP/WebDAV

Okienko synchronizacji pozwala na wybranie mapowania, które będzie używane przy funkcji synchronizacji (lista w grupie Serwer FTP/WebDAV). Możesz bowiem jeden serwis synchronizować z różnymi serwerami FTP i WebDAV, a także różne foldery lokalne serwisu z różnymi folderami zdalnymi serwera.

Wybrane tutaj mapowanie określa z jakiego folderu na dysku Twojego komputera do jakiego folderu na wybranym serwerze będą wysyłane pliki.

Kierunek synchronizacji

Zawartość serwisu możesz synchronizować dwukierunkowo, tzn. albo lokalny serwis ze zdalnym serwerem (wysyłanie plików na serwer) albo zdalny serwis z lokalnym serwisem (pobieranie plików z serwera).

lokalny->zdalny - pozwala na publikację plików, które są nowe w serwisie lokalnym i nieistniejące na serwerze zdalnym lub są nowsze niż te same pliki na serwerze zdalnym. Dzięki temu możesz łatwo utrzymywać zgodność zawartości serwera zdalnego i lokalnego serwisu.

zdalny->lokalny - pozwala na pobieranie plików, które są nowe na serwerze zdalnym (np. wgrane przez kogoś innego) i nieistniejące w serwisie lokalnym lub są nowsze niż te same pliki w serwisie na dysku lokalnym. Dzięki temu możesz szybko zaktualizować zawartość swojej lokalnej kopii serwisu z tym co znajduje się w sieci. Uwaga! Podczas synchronizacji zdalny->lokalny nie są synchronizowane pliki zablokowane przez użytkowników!

Ustawienia

Grupa przełączników o nazwie Ustawienia pozwala na określenie zachowania funkcji synchronizacji podczas tworzenia listy elementów do synchronizacji oraz samej synchronizacji. Dostępne tutaj ustawienia zmieniają się w zależności od wybranego kierunku synchronizacji i mogą dotyczyć zamiennie serwisu lokalnego lub zdalnego serwera przy czym ich znaczenie pozostaje mniej więcej to samo. Opiszemy tutaj przełączniki w trybie lokalny->zdalny:

Usuwaj zdalne pliki i foldery nie istniejące w lokalnej kopii serwisu
Włączenie tej opcji powoduje, że pliki (lub foldery) zdalne, które istnieją na serwerze, a nie mają odpowiednich w serwisie na dysku lokalnym, będą usuwane. UWAGA! Włącznie tej opcji jest niebezpieczne i zaleca się stosowanie jej wyłącznie po dużym namyśle!

Zastępuj zdalne lokalnymi gdy data modyfikacji podobna
W przypadku serwerów FTP lub WebDAV czasami nie można określić bardzo dokładnej daty i czasu. Ta opcja pozwala przyjąć pewien margines błędu i synchronizować nawet pliki o nieznacznie różnej dacie. Zaleca się ostrożne korzystanie z tej funkcji.

Zastępuj zdalne lokalnymi, gdy różne rozmiary a data modyfikacji podobna sama
W przypadku serwerów FTP lub WebDAV czasami nie można określić bardzo dokładnej daty i czasu. Ta opcja pozwala przyjąć pewien margines błędu i synchronizować nawet pliki o nieznacznie różnej dacie, ale pod warunkiem, że ich rozmiar jest różny.

Wymuś nadpisywanie plików zdalnych mimo gdy data wskazuje, że plik lokalny jest starszy
W przypadku serwerów FTP lub WebDAV czasami nie można określić bardzo dokładnej daty i czasu. Ta opcja powoduje zastępowanie zdalnych plików lokalnymi nawet gdy data modyfikacji pliku zdalnego wskazuje, że jest on nowszy od lokalnego. Zaleca się wyjątkowo ostrożne korzystanie z tej funkcji.

Zmieniaj lokalną datę modyfikacji na zdalną
Zaznaczając to pole spowodujesz, że podczas synchronizacji pliki lokalne otrzymają tę sama datę modyfikacji, jaką posiadają pliki zdalne.

Pomijanie plików o wybranych rozszerzeniach

W tej grupie znajduje się pole, w którym możesz wpisać rozszerzenie plików, który powinny być pomijane podczas synchronizacji. Rozszerzenia wpisuj w postaci np. *.add;*.tmp. Na drugiej zakładce tego okna możesz dodatkowo wskazać, które konkretnie pliki lub foldery mają być synchronizowane lub pomijane.

Pomijaj pliki kopii zapasowych
Zaznacz ten przełącznik, aby program pomijał pliki kopii zapasowych zarówno z rozszerzeniem *.BAK, jak i o nazwie zbudowanej wg schematu BAK.* (nowsza postać nazwy plików kopii zapasowych tworzonych przez Pająka).

Oczyszczanie serwisu

Przed przeprowadzeniem synchronizacji serwisu zaleca się oczyszczenie serwisu lokalnego. Funkcje oczyszczania serwisu opisane zostały w osobnym temacie. Jeśli chcesz wywołać funkcję oczyszczania serwisu użyj przycisku znajdującego się w tej grupie i korzystając z przypisanego do niego menu wybierz zakres oczyszczania serwisu.

Zakładka Synchronizowane elementy

Wybór elementów do synchronizacji

Za pomocą grupy o nazwie "Synchronizowane elementy" i znajdującej się tam listy możesz wskazać jakie pliki lub foldery mają podlegać synchronizacji. Możesz wybrać:

Cały serwis
Włącz ten przełącznik jeśli chcesz synchronizować cały serwis zgodnie z ustawieniami mapowania. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Tylko wskazane pliki lub foldery
Włącz ten przełącznik jeśli chcesz synchronizować tylko wybrane pliki lub foldery serwisu. Pliki i foldery dodaj do listy znajdującej się poniżej. Pliki i foldery nie wchodzące w skład tej listy zostaną pominięte.

Wykluczanie z synchronizacji

Za pomocą grupy o nazwie "Synchronizując pomijaj pliki/foldery" i znajdującej się tam listy możesz wskazać jakie pliki lub foldery mają bezwarunkowo nie podlegać synchronizacji.

Poniżej listy znajduje się przełącznik Pomijaj pliki o statusie dokumentu niższym, niż wybrany poniżej, którego włączenie pozwala na wybór statusu dokumentu, poniżej którego pliki są ignorowane.

Generowanie listy synchronizacji

Po określeniu wszystkich parametrów synchronizacji kliknij przycisk Twórz listę, aby program połączył się z siecią Internet i wybranym serwerem synchronizacji, a następnie utworzył listę elementów, które wymagają synchronizacji. Tworzenie listy w zależności od rozmiarów serwisu możesz potrwać dłuższą chwilę. Konieczne jest bowiem przejrzenie wszystkich katalogów znajdujących się na serwerze i porównanie ich z lokalną zawartością. Po zakończeniu tworzenia listy elementów do synchronizacji zostanie ona wstawiona na dolny panel wyników na zakładkę Operacje publikowania. Teraz możesz zaznaczyć wybrane pliki i przyciskiem "Rozpocznij synchronizację" () rozpocząć wykonywanie zaplanowanego zadania synchronizacji.

Pokrewne tematy

Do góry