Menu główne - Narzędzia / Nawigacja po dokumencie

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia ułatwiające poruszanie się po dokumencie i orientację w kodzie. W zależności od miejsca wywołania tego menu, dostępne są wszystkie polecenia, bądź tylko polecenia zaznaczania tekstu.

Idź do...
Kliknij, aby wybrać linię, zakładkę lub inne miejsce, do którego chcesz przejść, do której chcesz przejść(domyślny skrót Ctrl+G).

Pokaż nawigatora dokumentu
Kliknij, aby pokazać zakładkę Nawigator na prawym panelu (domyślny skrót Ctrl+6). Zawiera ona szereg nawigatorów ułatwiających poruszanie się po dokumentach w różnych językach.

Nawigator zakładek
Kliknij, aby przejść do nawigatora zakładek w oknie Informacje o dokumencie.

Zaznacz znacznik pod kursorem
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem cały znacznik, na którym stoi kursor (domyślny skrót Ctrl+Alt+T). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Zaznacz całość znacznika aż po zamykający
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem całą zawartość znacznika, na którym stoi kursor (musi on się znajdować wewnątrz znacznika (otwierającego, bądź zamykającego), którego zawartość ma być zaznaczona). Zaznaczeniem objęte zostaną również znacznik otwierający i zamykający. Funkcja dziala wyłącznie dla znaczników, które posiadają znacznik zamykający (jak <table></table>, <p></p> itp.).

Zaznacz wnętrze znacznika aż po zamykający
Działa jak wyżej, przy czym zaznaczeniem nie zostanie objęty znacznik otwierający i zamykający, a jedynie tekst pomiędzy nimi.

Zaznacz tekst pomiędzy znacznikami
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem tekst znajdujący się pomiędzy znacznikami (tzn. w lewo i w prawo od kursora do najbliższego znacznika). Domyślny skrót to Ctrl+Alt+D.

Przejdź do znacznika otwierającego/zamykającego
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem znacznik otwierający, bądź zamykający, który odpowiada znacznikowi, na którym stoi kursor (domyślny skrót Ctrl+Alt+G). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Przejdź do następnego znacznika
Kliknij, aby przejść na początek następnego znacznika (domyślny skrót Ctrl+Alt+Right). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Przejdź do poprzedniego znacznika
Kliknij, aby przejść na początek poprzedniego znacznika (domyślny skrót Ctrl+Alt+Left). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Zaznacz następny znacznik
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem następny znacznik (domyślny skrót Shift+Ctrl+Alt+Right). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Zaznacz poprzedni znacznik
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem poprzedni znacznik (domyślny skrót Shift+Ctrl+Alt+Left). Działa tylko w językach znacznikowych, jak HTML, XML itp.

Zaznacz selektor pod kursorem
Kliknij, aby objąć zaznaczeniem zawartość selektora CSS, na którym stoi kursor (domyślny skrót Ctrl+'). Działa tylko w arkuszach stylów CSS.

Przejdź do następnego selektora
Kliknij, aby przejść do następnego selektora CSS (domyślny skrót Ctrl+]). Działa tylko w arkuszach stylów CSS.

Przejdź do poprzedniego selektora
Kliknij, aby przejść do poprzedniego selektora CSS (domyślny skrót Ctrl+[). Działa tylko w arkuszach stylów CSS.

Przejdź do odpowiadającego nawiasu
Kliknij, aby przejść do odpowiadającego nawiasu zamykającego, jeśli kursor stoi przy nawiasie otwierającym, lub odwrotnie (domyślny skrót Ctrl+9, łatwo zapamiętać, jako Ctrl+(). Narzędzie działa w językach skryptowych, jak JavaScript, PHP itp. Jest bardzo przydatne np. przy poruszaniu się po zawartości funkcji itp.

Zaznacz tekst pomiędzy nawiasami
Kliknij, aby zaznaczyć tekst pomiędzy odpowiadającymi sobie nawiasami. Jest to bardzo przydatne, gdy np. chcesz skopiować bardzo rozbudowana funkcję w skrypcie - po użyciu tego polecenia, całe ciało funkcji zostanie zaznaczone.

Pokrewne tematy

Do góry