Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie do wybranych elementów dokumentu

Okno służy do szybkiego wyszukiwania i ewentualnej zamiany tekstu oraz do przenoszenia się do wybranych elementów dokumentu.

W górnej części okna znajdują się elementy umożliwiające zapamiętywanie szablonów wyszukiwania i ich ponowne wykorzystywanie.

Dolna część podzielone została na trzy zakładki:

 • Wyszukiwanie
 • Zamiana
 • Przejście do wybranej...

Zapamiętywanie szablonów wyszukiwania

Funkcja zapamiętywania szablonów wyszukiwania przydaje się, gdy często musisz wyszukiwać te same fragmenty tekstu. W szablonie wyszukiwania zapamiętywane są teksty z pola 'Znajdź tekst' (z zakładki Wyszukiwanie) oraz z pól 'Znajdź tekst' i 'Zamień na' (z zakładki Zamiana).

Do zapamiętywania szablonów i ich ponownego wykorzystywania służą następujące elementy:

Szablony wyszukiwania
To jest lista z nazwami zapamiętanych szablonów wyszukiwania. Możesz z niej wybrać szablon, jaki ma zostać użyty.

Dodaj szablon do listy
Kliknij, aby dodać do listy szablon wyszukiwania według bieżących ustawień.

Usuń szablon z listy
Kliknij, aby usunąć z listy bieżący szablon wyszukiwania.

Wyszukiwanie

Zakładka "Wyszukiwanie" umożliwia szybkie wyszukiwanie tekstu w aktualnie otwartym dokumencie.

Aby szybko wywołać narzędzie możesz użyć standardowego skrótu Ctrl+F, lub skorzystaj z przycisku "Znajdź" w menu "Szukaj".

Znajdź tekst:
Podaj tekst, który ma zostać znaleziony w dokumencie. Możesz skorzystać z listy rozwijanej, na której znajdują się ostatnio wyszukiwane frazy.

Ustawienia - umożliwia ustawienie opcji dla wyszukiwanego tekstu

 • Uwzględniaj wielkość liter - zaznacz, aby w wyszukiwanym tekście wielkość liter miała znaczenie.
 • Wyrażenia regularne - zaznacz, aby w wyszukiwanym tekście można było używać wyrażeń regularnych.
 • Uwzględniaj całe wyrazy - zaznacz, aby wyszukana fraza musiała być całym słowem, a nie fragmentem dłuższego słowa (np. szukając frazy 'mar' odszukane zostaną wszystkie słowa 'mar', ale nie 'marek').

Kierunek - umożliwia określenie kierunku przeszukiwania względem obecnej pozycji kursora (karetki) w dokumencie

 • W przód - wyszukiwanie rozpocznie się od miejsca postawienia kursora do końca dokumentu. Po osiągnięciu końca program pyta, czy przeszukiwać od początku dokumentu.
 • W tył - wyszukiwanie rozpocznie rozpoczęło się od miejsca postawienia kursora do początku dokumentu. Po osiągnięciu początku program pyta, czy przeszukiwać od końca dokumentu.
 • Cały dokument - wyszukiwanie obejmie cały dokument, od początku do końca. W przypadku wybrania tej opcji, opcje w sekcji "Przeszukaj" są nieaktywne.

Przeszukaj - umożliwia precyzyjniejsze określenie zakresu przeszukiwania w dokumencie
 • cały dokument - przeszukiwany zostanie cały dokument,
 • zaznaczony tekst - przeszukiwany zostanie tylko tekst zaznaczony w edytorze.
 • tekst od linii... do linii ... - przeszukiwany zostanie teks zawierający się w określonym przedziale

Znajdź
Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Zamiana

Zakładka "Zamiana" umożliwia szybką zamianę tekstu w aktualnie otwartym dokumencie.

Aby szybko wywołać narzędzie, możesz użyć standardowego skrótu Ctrl+R, lub skorzystaj z przycisku "Znajdź i zamień" w menu "Szukaj".

Znajdź tekst:
Podaj tekst, który ma zostać znaleziony w dokumencie w celu zamiany. Możesz skorzystać z listy rozwijanej, na której znajdują się ostatnio wyszukiwane frazy.

Zamień na:
Podaj tekst, na który ma zostać zamieniona fraza podana w polu "Znajdź tekst". Możesz skorzystać z listy rozwijanej, na której znajdują się ostatnio używane w tym polu frazy. Dodatkowo możesz używać symboli \r\n oznaczających powrót karetki i przejście do następnego wiersza (wprowadzone łącznie oznaczają po prostu 'koniec wiersza')

Ustawienia - umożliwia ustawienie opcji dla wyszukiwanego tekstu

 • Uwzględniaj wielkość liter - zaznacz, aby w wyszukiwanym tekście wielkość liter miała znaczenie.
 • Pytaj przy zamianie - zaznacz, aby przy znalezieniu każdej frazy zezwalać, bądź nie zezwalać na zamianę tekstu..
 • Wyrażenia regularne - zaznacz, aby w wyszukiwanym tekście można było używać wyrażeń regularnych.
 • Uwzględniaj całe wyrazy - zaznacz, aby wyszukana fraza musiała być całym słowem, a nie fragmentem dłuższego słowa (np. szukając frazy 'mar' odszukane zostaną wszystkie słowa 'mar', ale nie 'marek').

Kierunek - umożliwia określenie kierunku przeszukiwania

 • W przód - wyszukiwanie rozpocznie się od początku tekstu, do jego końca,
 • W tył - wyszukiwanie rozpocznie rozpoczęło się od końca tekstu, do jego początku.
 • Cały dokument - wyszukiwanie obejmie cały dokument, od początku do końca. W przypadku wybrania tej opcji, opcje w sekcji "Przeszukaj" są nieaktywne.

Przeszukaj - umożliwia precyzyjniejsze określenie zakresu przeszukiwania w dokumencie
 • cały dokument - przeszukiwany zostanie cały dokument,
 • zaznaczony tekst - przeszukiwany zostanie tylko tekst zaznaczony w edytorze.
 • tekst od linii... do linii ... - przeszukiwany zostanie teks zawierający się w określonym przedziale

Znajdź następny
Kliknij, aby odnaleźć następne wystąpienie szukanej frazy.

Zamień
Kliknij, aby odnaleźć i zamienić odnalezioną frazę na tekst podany w polu "Zamień na".

Zamień wszystkie
Kliknij, aby odnaleźć i zamienić wszystkie odnalezione frazy na tekst podany w polu "Zamień na".

Przejście do wybranej...

Zakładka umożliwia szybkie przenoszenie się do wybranego fragmentu dokumentu:

 • etykiety - lub inaczej kotwicy, czyli do znacznika HTML o określonym atrybucie ID
 • zakładki - do miejsca w którym ustawiona jest wybrana zakładka numerowana
 • zakładki nazwanej - do miejsca w którym ustawiona jest wybrana zakładka nazwana
 • zadania do wykonania - do miejsca, w którym ustawione jest Zadanie do wykonania
 • wiersza o numerze - do określonego wiersza w dokumencie

Przejdź
Kliknij aby przejść do wybranego miejsca w dokumencie. Okno narzędzia pozostanie otwarte. Aby edytować dokument, należy postawić kursor w wybranym miejscu

Przejdź i zamknij
Kliknij aby przejść do wybranego miejsca w dokumencie i zamknąć okno narzędzia. Kursor zostanie postawiony na początku wiersza z wybranym elementem.

Po znalezieniu tekstu
W dolnej części okna znajduje się grupa przełączników odpowiadających za zachowanie się okna wyszukiwania po kliknięciu przycisku Znajdź lub Zamień. Można wybrać, aby po akcji kursor został przeniesiony do okna edytora z pozostawieniem otwartego okna wyszukiwania (Kursor do edytora). Można wybrać, aby kursor pozostał w oknie (Kursor w oknie) lub, aby okno wyszukiwania zostało zamknięte, a kursor został przeniesiony do edytora (Zamknij okno).

Pokrewne tematy

Do góry