Narzędzia - Kreator transformacji XSLT

Kreator transformacji XSLT pozwala na szybkie przekonwertowanie dokumentu XML na dokument innego typu za pomocą arkusza stylów XSLT. Więcej o XSLT możesz przeczytać na stronie W3C - XSL Transformations (XSLT) Version 1.0.

Kreator posiada przyjazny interfejs, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy procesu przygotowywanie transformacji, począwszy od wskazania dokumentu, który ma zostać przekształcony, a skończywszy na zapisaniu dokumentów docelowych i wyświetleniu raportu.

Uruchamianie

Kreator transformacji XSLT możesz uruchomić za pomocą polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w Menu głównym / Narzędzia / Kreatory kodu znaczników, a także za pomocą przycisku pokazanego wyżej umieszczonego na pasku narzędzi.

Pomiędzy planszami poruszasz się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz.

Wybór dokumentu źródłowego

Na pierwszej planszy możesz wybrać, jaki plik (lub pliki) ma zostać poddany transformacji:

 • aktualnie otwarty dokument
 • wszystkie otwarte dokumenty
 • wskazany plik
 • dokumenty z wybranych folderów
 • dokumenty z wybranego serwisu WWW

Jeśli wybierzesz jedną z trzech ostatnich pozycji, w następnej planszy będziesz mógł wybrać odpowiednio plik, folder (z podfolderami i wskazać rodzaje dokumentów), bądź serwis WWW (i wskazać rodzaje dokumentów).

Wybór arkusza XSLT

W tej planszy możesz wybrać z dysku arkusz XSLT, jaki ma zostać użyty do transformacji:

użyj zadeklarowanego arkusza XSLT - wybierz tę opcję, jeśli ma zostać użyty arkusz zadeklarowany w dokumencie źródłowym,

 • pytaj o nazwę arkusza, gdy brak deklaracji - zaznacz, jeśli program ma zapytać o nazwę arkusza, gdy nie został on zadeklarowany w dokumencie źródłowym

użyj wskazanego arkusza XSLT do wszystkich dokumentów - wybierz tę opcję, jeśli chcesz wybrać arkusz XSLT z dysku i zastosować go do wszystkich przetwarzanych dokumentów źródłowych, bez względy na deklaracje w poszczególnych dokumentach.

Niektóre z powyższych opcji mogą być nieobecne (w zależności od opcji wybranej na pierwszej planszy).

Ustawienia plików docelowych

W tej planszy możesz wskazać folder, w którym zapisane zostana dokumenty docelowe powstałe po transformacji, a także ustawić opcje dla nazw tych dokumentów:

Folder docelowy
Podaj ścieżkę do foldera, w którym zapisane zostaną dokumenty docelowe. Możesz skorzystać z polecenia obok, które umożliwia wybór foldera na dysku.

Nazwy plików wynikowych konwersji

 • zachowaj istniejące nazwy plików
 • zmień rozszerzenia plików na: - zaznacz tę opcję i wybierz rozszerzenie z listy, bądź wprowadź własne
 • dodaj do nazw plików tekst - zaznacz tę opcję i wprowadź tekst, jaki ma zostać dodany na końcu nazw plików docelowych

Wielkość liter w nazwach plików docelowych:

 • zachowaj istniejąca wielkość
 • małymi literami
 • WIELKIMI LITERAMI

Raport końcowy

Ostatnia plansza zawiera raport z działania kreatora. Głównym elementem okna jest lista plików docelowych, jakie powstały podczas transformacji.

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Plik źródłowy - ścieżka i nazwa pliku źródłowego
 • Arkusz XSLT - ścieżka i nazwa arkusza XSLT
 • Plik docelowy - ścieżka i nazwa pliku powstałego wskutek transformacji
 • Rezultat - informacja o przebiegu transformacji. Jeśli wystąpiły błędy, tu znajdziesz informacje na ten temat.

Menu z prawej strony listy zawiera polecenia, które (po zaznaczeniu pozycji na liście) umożliwiają:

 • Otworzenie pliku źródłowego w Pająku
 • Otworzenie arkusza XSLT w Pająku
 • Otworzenie pliku wynikowego w Pająku
 • Podgląd pliku źródłowego
 • Podgląd arkusza XSLT
 • Podgląd pliku wynikowego

Korzystając z poleceń umieszczonych pod listą, możesz zapisać na dysku raport w formacie:

 • TXT
 • HTML

Po zapoznaniu się z raportem, jeśli wszystko przebiegło tak jak oczekiwałeś i nie wystąpiły błędy możesz skorzystać z przycisku ZAKOŃCZ, by zakończyc prace kreatora.

Pokrewne tematy

Do góry