Regulamin korzystania z oprogramowania

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów o dostarczenie treści cyfrowych przez Administratora w związku z udostępnianiem Oprogramowania.
 2. Definicje:
  1. Administrator - Rafał Płatek prowadzący działalność pod firmą "CREAM.SOFTWARE Rafał Płatek", NIP: 6811128955, REGON: 351269894,
  2. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie CREAM.SOFTWARE oferowane i dostarczane bezpośrednio przez Administratora, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu Użytkownika.
  3. Użytkownik - Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z Oprogramowania na warunkach określonych w Regulaminie,
  4. Sklep z aplikacjami - zewnętrzny dostawca, który dostarcza Oprogramowanie Administratora poprzez własne platformy sklepów z aplikacjami np. Google Play, Apple Appstore, Microsoft Store,
  5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub - w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa - ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora i drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie,
  7. Formularz rejestracji - formularz umożliwiający założenie Konta,
  8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym w szczególności informacje o zamówionych Usługach, którego posiadanie jest konieczne do korzystania do Oprogramowania,
  9. Usługi dodatkowe - oznaczają funkcje udostępniane przez Administratora użytkownikom Oprogramowania w ramach Konta użytkownika,
  10. Umowa - Umowa o dostarczenie treści cyfrowych - zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie,
  11. Licencja - umowa licencji niewyłącznej, na podstawie której Administrator udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach określonych w treści Licencji. Umowa zawierana jest w momencie instalacji Oprogramowania na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  12. Subskrypcja - Usługa świadczona odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Oprogramowania, która umożliwia uzyskanie Licencji na okres dedykowany dla danego planu Subskrypcji,
  13. Lifetime- szczególny plan Subskrypcji, który umożliwia Użytkownikowi uzyskanie Licencji na czas nieokreślony,
  14. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Administratorem,
  15. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Oprogramowania.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Udostępniając Oprogramowanie Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkownika w postaci dostarczenia Licencji na użytkowanie Oprogramowania w wersji testowej, która nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty oraz w wersjach płatnych, z których można skorzystać w ramach Subskrypcji lub planu Lifetime.
 2. Administrator udostępnia wersję testową Licencji, z której Użytkownik może korzystać przez okres wskazany w ofercie Oprogramowania oraz wersję płatną, która umożliwia korzystanie z Oprogramowania w ramach wykupionej Subskrypcji lub planu Lifetime.
 3. Celem skorzystania z Oprogramowania lub Usług dodatkowych konieczne jest założenie Konta.
 4. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość:
  1. wykupić Subskrypcję lub Lifetime dla dostarczonego przez Administratora Oprogramowania,
  2. zarządzać Licencją, w szczególności może przedłużyć wykupioną Subskrypcję,
  3. przeglądać oraz zarządzać urządzeniami przypisanymi do Oprogramowania.
  4. korzystać z dodatkowych usług oferowanych w ramach Konta.
  5. aktualizować swoje dane

Wszelkie pytania dotyczące problemów z uruchomieniem Oprogramowania lub problemów z logowaniem do Konta należy kierować na adres e-mail Administratora [email protected].

§3. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Rejestracja Konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z Oprogramowania Administratora lub Usług dodatkowych.
 2. Po zainstalowaniu Oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, w oknie Oprogramowania wyświetlony zostanie przycisk umożliwiający przejście do Formularza rejestracji, który służy założeniu Konta.
 3. Przed założeniem Konta Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich treść.
 4. Konto Użytkownika przypisane jest do konkretnego adresu e-mail. Nie ma możliwości założenia kilku Kont przy użyciu tego samego adresu e-mail.
 5. Konto jest zakładane i aktywne po jego potwierdzeniu (metoda double opt-in), tj. po kliknięciu linku potwierdzającego założenie Konta, który przesyłany jest na adres email użyty podczas rejestracji Konta. Na adres email użyty do rejestracji Konta, którego nie potwierdzono w ciągu 24 godzin od rejestracji, wysyłane jest przypomnienie o konieczności potwierdzenia, a jeśli nadal nie zostanie ono potwierdzone w ciągu kolejnych 24 godzin, jest usuwane automatycznie.
 6. Zabronione jest przekazywanie danych służących do logowania do Konta innym osobom lub podmiotom.
 7. Konto jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika względem Administratora.
 8. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu email oraz dostępu do aktualnej przeglądarki stron internetowych (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera) z obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługa plików cookies.
 9. Posiadanie Konta jest dobrowolne. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta na adres e-mail Administratora: [email protected] z adresu email zgodnego z adresem przypisanym do Konta. Usunięcie konta skutkuje jednak rozwiązaniem umowy licencyjnej na Oprogramowanie, gdyż nie jest możliwe korzystanie z Oprogramowania bez posiadania konta użytkownika.

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 1. Administrator udostępnia wersję testową Oprogramowania do pobrania bezpłatnie.
 2. W celu skorzystania z Oprogramowania, Użytkownik musi pobrać i zainstalować Oprogramowanie na swoim urządzeniu końcowym. W celu pobrania Oprogramowania oraz założenia Konta, Użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu. Połączenie z Internetem jest wymagane także do dokonania Zamówienia.
 3. Celem rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zakresem przysługującej mu Licencji, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. korzystania z Oprogramowania w sposób niezakłócający jego prawidłowego funkcjonowania,
  2. korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich,
  3. nieingerowania w kod Oprogramowania, w szczególności do niewymuszania na Oprogramowaniu niestandardowych działań.

§5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DODATKOWYCH

 1. Administrator udostępnia Usługi dodatkowe tylko użytkownikom Oprogramowania dostarczonego przez Administratora, a także Użytkownikom, którzy korzystają z Oprogramowania oferowanego przez Administratora, a dostarczonego poprzez Sklepy z aplikacjami.
 2. W celu skorzystania z Usług dodatkowych Użytkownik musi pobrać i zainstalować Oprogramowanie na swoim urządzeniu końcowym. W celu pobrania Oprogramowania oraz założenia Konta, Użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu.
 3. Celem rozpoczęcia korzystania z Usług dodatkowych, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. korzystania z Usług dodatkowych w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania,
  2. korzystania z Usług dodatkowych w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich,
  3. nieingerowania w kod Usług dodatkowych, w szczególności do niewymuszania na Usługach niestandardowych działań, do których nie zostały zaprojektowane.

§6. SUBSKRYPCJE ORAZ LIFETIME

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom bezpłatną wersję testową Oprogramowania, z którego mogą korzystać w pełnej funkcjonalności przez okres wskazany w ofercie Oprogramowania. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zablokowany zostanie dostęp do części funkcjonalności Oprogramowania. W celu dalszego korzystania z wszystkich funkcji Oprogramowania, Użytkownik powinien wykupić Subskrypcję lub Lifetime.
 2. Użytkownik może wykupić Licencję Lifetime lub Subskrypcję wybierając jeden z poniższych planów:
  1. Subskrypcja 30-dniowa - Użytkownik uzyskuje Licencję na okres 30 dni,
  2. Subskrypcja roczna - Użytkownik uzyskuje Licencję na okres roku,
  3. Subskrypcja dwuletnia - Użytkownik uzyskuje Licencję na okres dwóch lat,
  4. Lifetime - Użytkownik uzyskuje Licencję na czas nieokreślony.
 3. Celem wyboru jednego z planów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik powinien złożyć Zamówienie w ramach swojego Konta, za pośrednictwem formularza Zamówienia, do którego można przejść bezpośrednio z Oprogramowania.
 4. W momencie dokonania płatności za jeden z planów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem.
 5. Po upływie terminów, o których mowa w pkt. 2 a), 2 b) i 2 c) niniejszego paragrafu, Subskrypcja automatycznie wygasa. W celu dalszego korzystania Użytkownik powinien ponownie wykupić Licencję według wybranego planu.
 6. Użytkownik w ramach jednego Zamówienia, może wykupić większą ilość Licencji - dla większej liczby urządzeń. Użytkownik może zarządzać wykupionymi Licencjami, przypisując je do wybranych urządzeń w panelu swojego Konta.

§7. PŁATNOŚCI

 1. W związku z realizacją Zamówień Administratorowi przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w panelu Użytkownika oraz prezentowanych w procesie składania Zamówienia, obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane przez Administratora wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 3. Użytkownik informowany jest przed złożeniem Zamówienia, o całkowitej cenie Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Użytkownik wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną lub potwierdzenie płatności na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail.
 5. Użytkownik może podczas składania Zamówienia - wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Administratora - Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Administratora,
  2. płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayU - Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
 6. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może skorzystać z kuponów rabatowych udostępnionych przez Administratora, które obniżają wartość Zamówienia o ustaloną wartość procentową lub kwotową. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o finalnej kwocie Zamówienia z uwzględnieniem rabatu.
 7. Administrator wysyła informację o aktywacji Licencji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji.
 8. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia, Administrator może wezwać Użytkownika do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Administrator może anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika drogą mailową.
 9. Płatność internetowa dokonywana on-line, o której mowa w pkt. 5 b) niniejszego paragrafu obsługiwana jest za pośrednictwem platformy PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z chwilą dokonania Zamówienia, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w §1 pkt. 4 Regulaminu, wyraża zgodę na spełnienie świadczenia z umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w §1 pkt. 4 Regulaminu w odniesieniu do Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą.

§9. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora w ramach umożliwienia prowadzenia Konta, powinny być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail Administratora [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 3. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć wniesioną reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika.
 2. Administrator jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z darmowej wersji Oprogramowania lub w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy określonej w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, w tym informacje o przysługujących mu prawach, znajdują się w Polityce Prywatności https://www.creamsoft.com/pl/pp/

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Usługi zamówione przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich zamawiania. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie powinien zaniechać z dalszego korzystania z Oprogramowania.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikiem - pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Rzecznika Praw Konsumenta, do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora, a w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.