Ustawienia mapowania serwera FTP

To okno pozwala na ustalenie tzw. mapowania czyli przypisania folderu na serwerze FTP na adres URL, pod którym ten folder jest widoczny w sieci Internet jako strona WWW. Funkcje mapowań są przydatne np. w sytuacji gdy chcesz edytować dokumenty bezpośrednio z serwera FTP i mieć możliwość ich poprawnego podglądu. Możesz je wyświetlić dodając nowe mapowanie do ustawień wybranego serwera FTP w oknie Właściwości serwera FTP.

Jednocześnie okno to jest również wykorzystywane do ustawiania mapowania-powiązania serwera FTP z wybranym serwisem lokalnym, co jest z kolei przydatne przy narzędziach automatycznej synchronizacji oraz przy wstawianiu plików do dokumentów otwieranych z serwera i ustalaniu do nich ścieżek względnych oraz do powiązania plików na dysku z odpowiednimi adresami URL, gdy na Twoim komputerze uruchomiłeś serwer HTTP (np. w celu wykonywania skryptów PHP itp.). W tej sytuacji okienko będzie otwierane za pomocą przycisków na zakładce Mapowania w oknie Własności serwisu

Z uwagi na różnorodność zastosowań, pola i ich opisy nieco się różnią.

Mapowanie dla podglądu

Przedstawione niżej elementy znajdą się w okienku w sytuacji gdy będziesz tworzyć, bądź edytować mapowanie dla podglądu dokumentów otwartych z lokalnego dysku (okienko otwarte z zakładki Mapowania w oknie Własności serwisu):

Nazwa mapowania
Tutaj wpisz nazwę mapowania, pod jaką będzie ono widoczne na liście mapowań na zakładce Mapowania w oknie Własności serwisu, a także na liście dostępnych mapowań w zakładce Przeglądanie.

Mapowany folder
Tutaj wpisz nazwę foldera (np. /public_html), który ma być mapowany na podany niżej adres. Możesz skorzystać z przycisku obok w celu wyświetlenie okienka umożliwiającego wybór folderu z dysku.

Na adres URL
Tutaj wpisz adres URL (np. https://127.0.0.1/pajaczek/), na który będzie mapowany wybrany wyżej folder. Adres ten będzie używany przy przeglądaniu dokumentów w Pająku, a także przekazywany do przeglądarek w sytuacji wywołania zewnętrznego podglądu.

Mapowanie przy synchronizacji

Przedstawione niżej elementy znajdą się w okienku w sytuacji gdy będziesz tworzyć, bądź edytować mapowanie przy synchronizacji (okienko otwarte z zakładki Mapowania w oknie Własności serwisu):

Nazwa serwera
Wybierz z listy nazwę serwera, z którym będzie przeprowadzana synchronizacja. Kliknij przycisk obok listy, aby utworzyć nowy serwer.

Folder lokalny
Tutaj wpisz nazwę foldera na dysku Twojego komputera (np. \public_html), którego zawartość ma być porównywana z zawartością wskazanego niżej foldera na serwerze. Możesz skorzystać z przycisku obok w celu wyświetlenie okienka umożliwiającego wybór folderu z dysku.

Folder zdalny
Tutaj wpisz adres URL (np. /public_html), którego zawartość ma być porównywana z zawartością wskazanego wyżej foldera na dysku Twojego komputera.

Powyższe ustawienia mają wpływ na zachowanie się programu podczas edycji plików online - patrz niżej.

Mapowanie foldera na serwerze FTP na adres URL

Przedstawione niżej elementy znajdą się w okienku w sytuacji gdy będziesz tworzyć, bądź edytować mapowanie serwera FTP na adres URL (dla serwera wybranego z listy w oknie Właściwości serwera FTP):

Mapowany folder
Tutaj wpisz nazwę foldera (np. /public_html), który ma być mapowany na podany niżej adres.

Na adres URL
Tutaj wpisz adres URL (pełny adres z domeną i protokółem), na który będzie mapowany wybrany wyżej folder. Adres ten będzie używany przy przeglądaniu dokumentów otwartych do edycji bezpośrednio z serwera.

Adres wpisany tutaj będzie również używany w sytuacji, gdy do dokumentu otwartego online przeciągniesz jakiś dokument z zakładki Moje serwisy. W tej sytuacji, na podstawie tego mapowania oraz mapowania przy synchronizacji, Pająk obliczy poprawną ścieżkę do przeciąganego pliku i utworzy w dokumencie poprawne łącze tak, jakby przeciągany plik znajdował się w odpowiadającym folderze na serwerze (nie będzie jednak sprawdzał, czy faktyczenie tam się znajduje).

Pokrewne tematy

Do góry