Edytor pliku definicyjnego dla CSS

Za pomocą edytora pliku definicyjnego CSS możesz modyfikować lub rozszerzać definicję CSS, z której Pająk korzysta w funkcjach dynamicznych podpowiedzi i na zakładce Języki programowania. Aby uzyskać dostęp do edytora pliku definicyjnego CSS użyj polecenia Edytor pliku definicyjnego CSS, które znajduje się w menu głównym. Możesz również uruchomić go za pomocą przycisku znajdującego się w ustawieniach programu w kategorii Ułatwienia, dynamiczne atrybuty, inne lub w menu. Przycisk pokazany został powyżej.

Okno edytora pliku definicyjnego CSS składa się z dwóch części: "Listy własności" zawierającej wszystkie własności CSS oraz zakładek "Podstawowe dane", "Przyjmowane wartości" i "Wsparcie w przeglądarkach".

Lista własności

Lista zawiera wszystkie własności dostępne w CSS. Możesz dodawać nowe własności i usuwać istniejące.

Ikona obok nazwy własności zależna jest od ustawienia "Przynależność do grupy" w zakładce "Podstawowe dane".

Zapisz zmiany
Kliknij, aby zapisać zmiany w pliku definicyjnym CSS

Podstawowe dane

Opis własności
W tym miejscu wprowadź opis wybranej własności

Przynależność do grupy
Określ grupę, do jakiej należy wybrana własność. Wybór grupy ma wpływ na grupowanie własności w Inspektorze CSS, oraz określa ikonę, jaką będzie miała dana własność.

Ścieżka do pliku z dokumentacją
W tym miejscu możesz podać ścieżkę do pliku z dokumentacją dla wybranej własności. Pozwoli to korzystać z Pomocy dla bieżącego dokumentu (skrót Ctrl+F1)

Własność jest skróconym odpowiednikiem innych własności
Zaznacz, jeśli wybrana własność nie ma przyjmować własnych wartości, lecz przyjmować wartości innych własności CSS.

Po zaznaczeniu tej opcji musisz dodać na listę własności, których wartości mają być przyjmowane przez wybraną własność. Aby dodać własność skorzystaj z menu z prawej strony listy. Do dodawania własności służy okno Dodaj własność do listy.... Pamiętaj, że kolejność podawanych własności ma znaczenie i należy ją podać w kolejności wyszczególnionej w specyfikacji CSS. Za pomocą przycisków w menu możesz przesuwać własności na liście

Przyjmowane wartości

Przyjmowane wartości
W tym miejscu możesz podać wartości, jakie może przyjąć wybrana własność CSS. Obsługa listy wartości za pomocą przycisków z prawej strony.

 • Własność może przyjąć wartość inherit - zaznacz, jeśli ta wartość ma się znaleźć na liście wartości.
  Wybranie inherit podczas tworzenia stylu CSS oznacza, że wartość dla danej własności będzie dziedziczona z elementu nadrzędnego.
 • Własność może przyjąć wielokrotne wartości - zaznacz, jeśli własność może przyjąć kilka wartości oddzielonych od siebie spacjami.
  Przykładowo własność background-position, może jednocześnie przyjąć wartości np. top left. Ustawienie to ma wpływ na działanie funkcji ułatwień edycyjnych, m. in. Dynamiczny kod, Inspektor CSS.

Własność może być także... Zaznacz przełącznik określający jakiego typu wartość może przyjmować edytowana aktualnie własność. Możliwe są do wyboru:

 • adres URL - zaznacz, jeśli własność jest adresem UR i wskaż na liście z prawej typ dokumentu, do jakiego odnośnik będzie łączył,
 • nazwa czcionki
 • łańcuch znaków
 • wartość liczbowa - rodzaj - po zaznaczeniu tej opcji możesz wybrać typ liczby, jaki będzie mógł być wartością własności (całkowita, rzeczywista, z wartością, procentowa, kąt, czas, częstotliwość)

Wsparcie w przeglądarkach

W tej zakładce możesz określić standardy, w których występuje dana własność i stopień obsługi jej przez różne przeglądarki internetowe

Wsparcie w standardach CSS
Wybierz standardy CSS, w których występuje dana własność. Możesz wybrać spośród:

 • CSS1
 • CSS2
 • CSS2.1
 • CSS3
 • CSS Mobile Profile 1.0
 • CSS TV Profile 1.0
Wsparcie w przeglądarkach
Zaznacz przełącznik Określ wsparcie własności w przeglądarkach WWW aby uaktywnić przycisk Wsparcie w przeglądarkach uruchamiający narzędzie o tej samej nazwie. Dzięki temu będzie można określić, które przeglądarki i w jakim stopniu obsługują dana własność CSS. Informacja ta znajdzie się w podpowiedzi podczas tworzenia stylu.

Pokrewne tematy

Do góry