Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana

Za pomocą narzędzia "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana" można wykonać trzy podstawowe typy operacji: wyszukiwanie i zamianę tekstu, konwersję znaków narodowych oraz uruchomić sprawdzanie poprawności pisowni. Można również określić zakres działania - od pojedynczego dokumentu, po cały serwis (lub nawet szerzej).

Sposób działania

Wyszukiwanie i zamiana tekstu - pozwala na zaawansowane wyszukiwanie i zamianę tekstu w dokumentach.

Konwersja kodowania znaków
Wybierz tę opcję, by zmienić w dokumentach stronę kodową używaną na wybraną z listy. Dzięki tej funkcji możliwa jest na przykład zmiana strony kodowania z używanej wyłącznie w MS Windows strony kodowej WINDOWS-CP-1250 na ISO-8859-2 (zgodny z normą ISO standard używany na pozostałych platformach).

Aby przeczytać więcej na temat konwersji kodowania znaków - kliknij tutaj.

Sprawdzanie pisowni
Wybierz tę opcję, by przeprowadzić sprawdzenie pisowni.
Aby przeczytać więcej na temat sprawdzania pisowni - kliknij tutaj.

Sposób działania - Wyszukiwanie i zamiana tekstu

Jeśli wybrana została opcja Wyszukiwanie i zamiana tekstu Możliwe jest ustawienie następujących opcji:

Wyszukiwanie zwykłe
Wyszukiwany tekst będzie tekst dokładnie w takiej postaci, w jakiej został wprowadzony.

Używaj wildcards
Wyszukiwany tekst może zawierać symbole wieloznacznych (tzw. wildcards), które zastępować będą odpowiednie znaki. Dostępne są następujące symbole:

 • * - zastępuje dowolny ciąg znaków (również pusty)
 • ? - zastępuje dowolny znak
 • # - zastępuje dowolna cyfrę (od 0 do 9)
 • @ - zastępuje dowolną literę (a-z, A-Z)
 • $ - zastępuje dowolny znak alfanumeryczny (cyfra bądź litera)
 • ~ - zastępuje dowolny znak nie będący znakiem alfanumerycznym ani spacją

Przykład użycia wildcards: aby znaleźć w dokumencie HTML wszystkie znaczniki otwierające i zamykające, należy wprowadzić tekst <*>.

Należy pamiętać, iż wyszukując ciąg określony wyrażeniem abc* wynikiem będzie ciąg abc i dowolny występujący po nim znak. Nie będą uwzględniane w wyniku wyszukiwanie dalsze znaki. Tak więc, w przypadku wyszukiwania wg. podanego wyrażenia w ciągu abcdefgh, znaleziona zostanie jedynie fraza abcd.

Używaj wyrażeń regularnych
Wyszukiwany tekst może zawierać wyrażenia regularne opisane szerzej w osobnym temacie.

Przykład użycia wyrażeń regularnych: aby znaleźć w dokumencie HTML wszystkie znaczniki otwierające nagłówek dowolnego stopnia (<H1> do <H6>), pisane wielkimi, bądź małymi literami, należy wprowadzić tekst <[hH]\d>.

Uwzględniaj wielkość liter
Zaznacz, aby w wyszukiwanym tekście wielkość użytych liter miała znaczenie.

Uwzględniaj całe wyrazy
Zaznacz, aby wyszukana fraza musiała być całym słowem, a nie fragmentem dłuższego słowa (np. szukając frazy 'mar' odszukane zostaną wszystkie słowa 'mar', ale nie 'marek').

Nie pokazuj wyników zamiany
Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, by po wykonanej zamianie pokazywał się "Panel wyników" z raportem wyszukiwania i zamiany.

Twórz kopie bezpieczeństwa przy modyfikacji plików

Zaznacz tę opcję, jeśli podczas zmian w dokumentach otwieranych bezpośrednio z twardego dysku (opcje 'w wybranym serwisie', 'w folderach', lub 'w plikach' w sekcji Źródło) mają być tworzone kopie bezpieczeństwa oryginalnych, nie zmienionych dokumentów. Dzięki tej opcji, w przypadku gdy zmiany będą inne od zamierzonych, możesz przywrócić oryginalne dokumenty.

Nie konwertuj przy wyszukiwaniu
Zaznacz, aby przy wyszukiwaniu tekstu nie była przeprowadzana konwersja kodowania. Zaznaczenie tej opcji ta jest potrzebne w przypadku, gdy w przeszukiwanych dokumentach nie ma w sekcji HEAD oznaczenia kodowania, a jednocześnie nie ma być zmieniane kodowanie (np. dla plików dołączanych do innych dokumentów w skryptach serwer-side, np. za pomocą include w PHP).

Do wprowadzenia tekstów służy druga zakładka - "Wyszukiwanie i zamiana".

Źródło

Za pomocą ustawień w tej sekcji zakładki "Ustawienia wyszukiwania i zamiany" możliwe jest określenie zakresu działania narzędzia - od aktualnie edytowanego dokumentu, aż do ściśle określonych rodzajów dokumentów w wybranym Serwisie, folderach itd. W zależności od wybranego zakresu (źródła danych) dostępne są opcje:

w aktywnym dokumencie - operacje będą przeprowadzane na dokumencie aktualnie otwartym w edytorze. Nie ma dodatkowych opcji.

we wszystkich otwartych - operacje będą przeprowadzane na wszystkich dokumentach otwartych aktualnie w Pająku. Nie ma dodatkowych opcji.

w wybranym serwisie - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach Serwisu wybranego z listy (przy czym pomijane są pliki i foldery wyłączone z widoku w ustawieniach serwisu. Można zawęzić rodzaje plików do:

 • dokumenty HTML - pliki o rozszerzeniach określonych jako "dokumenty HTML" w oknie "Ustawienia programu" na zakładce "Lista plików"
 • pliki: - pole tekstowe umożliwia wpisanie rozszerzeń plików w celu zawężenia rodzajów dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę. Rozszerzenia należy podawać w postaci np. *.php;*.php3;*.php4.
 • Pomiń pliki/foldery przy wyszukiwaniu i zamianie - do listy poniżej dodaj pliki, bądź foldery, które mają być pomijane przy wyszukiwaniu i zamianie w wybranym serwisie

w folderach - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach w folderach umieszczonych na liście. Listę folderów można edytować za pomocą przycisków z prawej strony.

 • Pliki z rozszerzeniem - pole tekstowe umożliwia wpisanie rozszerzeń plików w celu zawężenia rodzajów dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę. Rozszerzenia należy podawać w postaci np. *.php;*.php3;*.php4.
 • łącznie z wszystkimi podfolderami - zaznacz, aby rozszerzyć zakres operacji na pliki z wszystkich podfolderów w wybranych folderach
 • Pomiń pliki przy wyszukiwaniu i zamianie - do listy poniżej dodaj pliki, które mają być pomijane przy wyszukiwaniu i zamianie w wybranych folderach

w plikach - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach umieszczonych na liście. Listę plików można edytować za pomocą przycisków z prawej strony.

Wyszukiwania i zamiana

Do wprowadzania tekstu służą dwa pola tekstowe:

Znajdź
Pole służy do wprowadzenia szukanego tekstu. Jeśli w zakładce "Ustawienia wyszukiwania i zamiany" zaznaczone są odpowiednie opcje, możliwe jest użycie "wildcards" lub wyrażeń regularnych.

Zamień na
Pole służy do wprowadzenia tekstu, jaki ma zostać wstawiony w miejsce znalezionego, jeśli uruchomiona została "Zamiana"

Zawartość obu pól jest pamiętana przez program nawet po jego zamknięciu i ponownym otworzeniu.

Szablony wyszukiwania
Lista zawiera szablony wyszukiwania. Domyślnie dostępne są najczęściej używane, jak szablon adresu email itp.. Możesz dodawać i usuwać szablony za pomocą przycisków z prawej strony listy:

 • Dodanie bieżącego szablonu wyszukiwania - kliknij, aby utworzyć z tekstu w polu "Znajdź" nowy szablom wyszukiwania.
 • Usunięcie szablonu wyszukiwania - kliknij, aby usunąć z listy wybrany szablon wyszukiwania

Aby ułatwić korzystanie z zamiany tekstu, możesz skorzystać z menu nad polem "Zamień na":

 • Wstawienie zmiennej... - kliknij i wybierz z menu zmienną, jakiej chcesz użyć. Po wybraniu zmiennej, w polu "Zamień na" wstawiony zostanie jej symbol, który podczas zostaną podczas działania funkcji na odpowiednią, wybraną wartość:

  • Nazwa pliku bez ścieżki dostępu: (zmienna %paj_filename%) wstawia nazwę pliku, w którym dokonywana jest zamiana,
  • Nazwa pliku ze ścieżką dostępu: (zmienna %paj_filefullpath%) wstawia ścieżkę dostępu i nazwę pliku, w którym dokonywana jest zamiana,
  • Ścieżka dostępu bez nazwy pliku: (zmienna %paj_filepath%) wstawia ścieżkę dostępu do pliku, w którym dokonywana jest zamiana,
  • Nazwa pliku ze ścieżką względną (tylko serwis WWW): (zmienna %paj_filerelfullpath%) wstawia ścieżkę dostępu (względem głównego katalogu serwisu) i nazwę pliku, w którym dokonywana jest zamiana,
  • Ścieżka względna pliku w serwisie WWW: (zmienna %paj_filerelpath%) wstawia ścieżkę dostępu (względem głównego katalogu serwisu) do pliku, w którym dokonywana jest zamiana,
  • Data i czas modyfikacji dokumentu: (zmienna %paj_filedatetime%) wstawia datę i czas ostatniego zapisu dokumentu, w którym dokonywana jest zamiana (w formacie RRRR-MM-DD GG-MM-SS),
  • Status dokumentu: (zmienna %paj_filestatus%) wstawia status dokumentu, w którym dokonywana jest zamiana (status dokumentu można ustawić w oknie "Informacje o dokumencie")
  • Komentarz pliku: (zmienna %paj_filecomment%) wstawia komentarz dokumentu, w którym dokonywana jest zamiana (komentarz dokumentu można podać w oknie "Informacje o dokumencie")
  • Ostatni autor pliku: (zmienna %paj_filelastmodifiedby%) wstawia nazwę użytkownika, który jako ostatni zapisał dokument,
  • Bieżąca data: (zmienna %paj_date%) wstawia bieżąca datę (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Bieżący czas: (zmienna %paj_time%) wstawia bieżący czas (w formacie GG-MM-SS)
  • Bieżąca data i czas: (zmienna %paj_datetime%) wstawia bieżąca datę i czas (w formacie RRRR-MM-DD GG-MM-SS)
 • Włączenia wyświetlania znaków specjalnych - kliknij aby włączyć lub wyłączyć wyświetlania znaków specjalnych, jak znak końca wiersza itp.

 • Włączenia zawijania wierszy - kliknij aby włączyć lub wyłączyć zawijanie wierszy.

 • Skopiowanie tekstu z pola "Znajdź" do "Zamień na" - kliknij aby skopiować tekst z pola "Znajdź" do "Zamień na". Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy w schowku jest inny, potrzebny tekst.

 • Zamiana tekstu między polami "Znajdź" i "Zamień na" - kliknij aby zamienić ze sobą zawartość pól "Znajdź" i "Zamień na".

 • Wyczyść tekst z wybranego pola - kliknij aby rozwinąć podmenu zawierające polecenia wyczyszczenia zawartości pola 'Znajdź', 'Zamień na', bądź obu tych pól.

Pokrewne tematy

Do góry