Formatowanie - Ustawienia dla jęz. znacznikowych

W tym oknie możesz ustawić opcje dla istniejącego, bądź nowego stylu formatowania dla języków znacznikowych (jak HTML, XML).

Okno można wywołać za pomocą polecenia Dodaj profil formatowania, lub Modyfikuj profil formatowania w menu obok listy Predefiniowane ustawienia formatowania znacznikowych w oknie Ustawienia programu - Formatowanie kodu źródłowego.

Globalne ustawienia

W tej sekcji możesz ustawić opcje, które będą obowiązywały podczas formatowania całego dokumentu.

Nie ingeruj w zawartość znaczników
Zaznacz ten przełącznik, aby podczas formatowania nie były dokonywane żadne zmiany wewnątrz znaczników.

Pojedyncze wcięcie
Wybierz ile znaków m zostać użytych dla wcięcia jednego wiersza, oraz znak, jaki ma być użyty do wcinania (spacja lub tabulator).

Wielkość liter w znacznikach
Wybierz wielkość liter, jaka ma być użyta w znacznikach:

 • wielkie litery
 • małe litery
 • bez zmian

Formatowanie poszczególnych znaczników

Opcje tej sekcji pozwalają dopasować formatowanie wybranych znaczników. Możesz dodawać i usuwać znaczniki, które chcesz formatować, ustalać odstępy przed znacznikiem i po nim itd.

Lista znaczników
Na tej liście znajdują się znaczniki, które będą formatowane. Znaczniki dodajesz i usuwasz za pomocą przycisków poniżej listy, a ustawienia możesz możesz modyfikować za pomocą pól z prawej strony listy.

Pierwszą pozycją jest domyślna "Pozostałe znaczniki". Określa ona opcje formatowania dla wszystkich znaczników, które nie znalazły się na liście. Pozycji tej nie możesz ani usunąć, ani zmienić jej nazwy.

Odstępy wokół znacznika

Za pomocą opcji w tej grupie możesz ustawić odstępy, jakie mają być wstawione przed znacznikiem i po nim.

Zachowuj istniejące odstępy
Zaznacz tę opcję, aby zachować istniejące w dokumencie odstępy między znacznikami.

Modyfikuj odstępy
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz mieć wpływ na odstępy między znacznikami.

Możliwe jest indywidualne wybranie odstępów dla :

 • znacznika otwierającego - np. znacznik <A>
 • znacznika zamykającego - np. znacznik </A>

Dla każdej z wymienionych opcji możesz wybrać ustawienia odstępów przed i za znacznikiem.

Ustawienia odstępów przed znacznikiem:

 • brak odstępu - znacznik będzie umieszczony bezpośrednio za poprzedzającym go tekstem, lub innym znacznikiem. Wyjątkowo może być umieszczony w nowym wierszu, jeśli ustawienia dla poprzedzającego znacznika wymuszają wstawienie po nim pustej linii. Ustawienie takie powoduje, iż kod jest bardziej zwarty, lecz jednocześnie mniej czytelny,
 • ewentualna spacja - przed znacznikiem może być wstawiana spacja, jeśli przed i po znaczniku znajduje się czysty tekst (nie znacznik),
 • od nowej linii - znacznik będzie umieszczony w nowej linii. Powoduje lepszą czytelność kodu,
 • dodaj puste linie - pozwala podać ilość pustych linii, jaka ma być wstawiona przed znacznikiem (przydatne np. do wyróżnienia znacznika otwierającego nagłówek <H1>).

Ustawienia odstępów po znaczniku:

 • brak odstępu - następny element kodu (tekst, lub znacznik) będzie umieszczony bezpośrednio za aktualnym znacznikiem. Wyjątkowo następny znacznik może być umieszczony w nowym wierszu, jeśli tak ustawione jego opcje formatowania. Ustawienie takie powoduje, iż kod jest bardziej zwarty, lecz jednocześnie mniej czytelny.
 • od nowej linii - kolejny znacznik lub tekst będzie umieszczony w nowej linii. Powoduje lepszą czytelność kodu.
 • dodaj puste linie - pozwala podać ilość pustych linii, jaka ma być wstawiona po znaczniku (przydatne np. do wyróżnienia znacznika zamykającego nagłówek </H1>).

Inne ustawienia tego formatowania

Wcinaj zawartość tego znacznika
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by bieżący znacznik był wcinany zgodnie z ustawieniami globalnymi stylu formatowania.

Zachowuj zawartość tego znacznika
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zachować zawartość bieżącego znacznika dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest w dokumencie.

Usuń ten znacznik z dokumentu
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, by bieżący znacznik był usuwany z dokumentu podczas formatowania. Jest to przydatne do usuwania np. znaczników niepoprawnie obsługiwanych przez przeglądarki (np. <BLINK> obsługiwany jedynie przez przeglądarki Netscape)

 • Usuń jedynie znacznik zamykający - zaznacz tę opcję, by usunąć jedynie znaczniki zamykające. Jest to przydatne do usuwania znaczników zamykających, które nie są wymagane, lecz opcjonalnie mogą występować (np. </P> na końcu akapitu, </LI> na końcu elementu listy itp.). Opcja ta jest aktywna jedynie przy zaznaczonym przełączniku Usuń ten znacznik z dokumentu.

Pokrewne tematy

Do góry