Formatowanie - Ustawienia dla programu Tidy

W tym oknie możesz ustawić opcje formatowania dla języków znacznikowych (jak HTML, XML), które zostaną przekazane jako parametry do zewnętrznego programu Tidy(r). Możliwe jest także ustawienie opcji formatowania języków skryptowych.

Okno można wywołać za pomocą polecenia Dodaj profil formatowania, lub Modyfikuj profil formatowania w menu obok listy Predefiniowane ustawienia formatowania Tidy(r) w oknie Ustawienia programu - Formatowanie kodu źródłowego.

Okno zostało podzielone na trzy zakładki:
  • Wygląd kodu po formatowaniu
  • Wprowadzane poprawki składni
  • Ustawienia dotyczące języka dokumentu

Wygląd kodu po formatowaniu

Opcje tej zakładki pozwalają na ogólne ustawienia dotyczące wyglądu kodu po sformatowaniu, ustawienie wcięć, wielkości liter itp.

Łamanie wierszy... na kolumnie
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, by wiersze były łamane w określonej kolumnie. Następnie wybierz, w której kolumnie ma nastąpić łamanie wiersza.

Zawijaj wartości atrybutów
Zaznacz tę opcję, by zezwolić na łamanie wiersza między nazwą, a wartością atrybutu znacznika, jeśli wartość ta nie będzie się mieściła w jednym wierszu (przekracza długość ustalonego wyżej wiersza). Ciąg wewnątrz wartości atrybutu nie będzie zmieniany, tzn. nie będzie tam wstawiany znak końca wiersza, nawet gdy nie będzie się ten wiersz mieścił w określonej wyżej długości wiersza.

Zawijaj łańcuchy znaków w skryptach
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zawijać wiersze w łańcuchach znaków użytych w skryptach. Jeśli łańcuchy znaków muszą pozostać niezmienione, nie zaznaczaj tej opcji!

Zawijaj linie w skryptach ASP (<% ... %>)
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zawijać wiersze w skryptach ASP (w bloku pomiędzy znakami <% i %>).

Zawijaj linie w JSTE (<# ... #>)
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zawijać wiersze w JSTE (w bloku pomiędzy znakami <# i #>).

Zawijaj linie w skryptach PHP
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zawijać wiersze w skryptach PHP (w bloku pomiędzy znakami <? i ?>).

Zawijaj linię przed znacznikiem <BR>
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by przed znacznikiem <BR> (znacznik HTML oznaczający łamanie wiersza) został wstawiony znak końca wiersza.

Każdy atrybut w nowej linii
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby każdy atrybut znacznika był umieszczany w nowej linii.

Wcięcia
Wybierz czy i jakie wcięcia wierszy mają być ustawiane w dokumencie:
  • tak
  • automatycznie
  • nie

Wcięcie
Wybierz głębokość pojedynczego wcięcia (ilość spacji).

Tabulacja
Ustaw ilość spacji tworzących jeden znak tabulacji.

Znaczniki wielkimi literami
Zaznacz ten przełącznik, aby zmienić wielkość wszystkich liter w nazwach znaczników na wielkie.

Atrybuty wielkimi literami
Zaznacz ten przełącznik, aby zmienić wielkość wszystkich liter w nazwach atrybutów na wielkie.

Wprowadzane poprawki składni

W tej zakładce możesz ustawić szczegółowe opcje dotyczące formatowania znaczników.

Usuń puste akapity (<P> </P>)
Zaznacz tę opcję, by usunąć wszystkie puste akapity. Są one najczęściej wstawiane przez edytory typu WYSIWYG

Obejmij luźno napisany tekst znacznikami akapitów (<P> </P>)
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by tekst umieszczony bezpośrednio w dokumencie (lecz nie w tabeli itp.) został objęty znacznikami akapitu (<P> </P>).

Obejmij znacznikami akapitów tekst wewnątrz innych znaczników
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by tekst umieszczony pomiędzy innymi znacznikami (np. w tabeli itp.) został objęty znacznikami akapitu (<P> </P>).

Zamieniaj<B> i <I> na <EM> oraz <STRONG> Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, zamienić znaczniki określające wyłącznie formatowanie na znaczniki określające znacznie (wagę, typ) objętego nimi tekstu:

  • <B> na <STRONG>
  • <I> na <EM>

Zastąp przestarzałe formatowanie stylami
Zaznacz tę opcje, jeśli chcesz, by znaczniki oznaczone w specyfikacji HTML jako przestarzałe zostały zastąpione stylami CSS.

Usuwaj znaczniki <FONT>
Zaznacz tę opcję, by znaczniki <FONT> zostały usunięte z dokumentu. Znaczniki te w specyfikacji HTML oznaczone są jako przestarzałe (depreceted).

Usuń dodatkowe metainformacje Worda 2000
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by program usuwał z dokumentu dodatkowe informacje umieszczane w nim podczas eksportu tekstu z programu MS Word do postaci dokumentu HTML. Dane te najczęściej nie są niezbędne, a powodują znaczne pogorszenie czytelności kodu HTML.

Preferuj encje numeryczne
Zaznacz tę opcję, by encje (czyli specjalne ciągi znaków powodujące wyświetlenie w przeglądarce odpowiedniego symbolu) inne niż wbudowane w HTML (&amp;, &lt;, &gt; oraz &quot;) były zamieniane z postaci tekstowej na postać numeryczną (np. encja tekstowa oznaczająca znak ½ to &frac12;, a jej postać to &#189;). Należy zauważyć, że użyte zostaną tylko encje zgodne z zadeklarowanym DOCTYPE

Zapisuj niełamliwe spacje jako encje
Zaznacz tę opcję, by niełamliwe (twarde) spacje zamieniane były na encję &nbsp;.

Zamieniaj " i ' na encje
Zaznacz tę opcję, by znaki cudzysłowów w tekście były zamieniane na encje (odpowiednio &quot; i &#39;)

Zamianiaj znak & na encje
Zaznacz tę opcję, by znaki & w tekście były zamieniane na encję &.

Zamieniaj \ na / w adresach URL
Zaznacz tę opcję, by znak \ w adresach URL został zamieniony na /. Znak \ jest używany w systemie MS Windows i wstawiany przez programy przy wpisywaniu ścieżek względnych.

Nie ruszaj whitespace w atrybutach
Zaznacz tę opcję, by puste miejsca (spacje, znaki końca wiersza) w atrybutach znacznika były pozostawione dokładnie w takiej samej postaci.

Popraw błędne komentarze
Zaznacz tę opcję, aby poprawić błędne komentarze, zawierające niedozwolone znaki, np. komentarz w komentarzu itp.

Domyślny opis grafiki (ALT) w <IMG>
Wprowadź w tym polu tekst, jaki ma zostać umieszczony w opisie grafiki (jeśli nie został wpisany w znaczniku).

Ustawienia dotyczące języka dokumentu

W tym miejscu możesz ustawić opcje określające typ dokumentu, jaki ma być formatowany za pomocą aktualnego stylu formatowania.

Parsing instructions wymagają ?>
Zaznacz tę opcję, jeśli program powinien zamieniać w processing instructions ograniczniki z ">" na wymaganą postać "?>".

Dokument wejściowy w XMLu
Zaznacz tę opcję, jeśli aktualny dokument jest dokumentem XML.

Dokument wyjściowy w XMLu
Zaznacz tę opcję, jeśli dokument ma zostać sformatowany zgodnie ze specyfikacją XML.

Dokument wyjściowy w XHTMLu
Zaznacz tę opcję, jeśli dokument ma zostać sformatowany zgodnie ze specyfikacją XHTML

Dodaj deklarację <?xml?>
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, bo do dokumentu została wstawiona deklaracja dotycząca wersji XML w dokumentach XML lub XHTML.

Dodaj processing instructions XML
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz dodać do dokumentu XML instrukcje przetwarzania (processing instructions).

Pomijaj opcjonalne znaczniki zamykające
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz pominąć opcjonalne znaczniki zamykające (jak np. </LI>, </P>).

Dodawaj xml:space="preserve" gdy trzeba
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz by do dokumentu została wstawiona konstrukcja xml:space="preserve", gdy jest wymagana przez specyfikację.

Typ dokumentu
Wybierz z listy typ dokumentu (DOCTYPE) jaki ma zostać wygenerowany przez program, bądź określ własny (wprowadź w polu niżej).

Pokrewne tematy

Do góry