Narzędzia - Wstawianie odnośnika

Okno służy do wstawiania odsyłaczy do innych dokumentów (znacznik A w języku HTML).

Narzędzie można uruchomić z poziomu menu Menu głównego / Narzędzia / Odsyłacze, a także z pasków narzędzi oraz za pomocą standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+A. Ikona polecenia przedstawiona została powyżej.

Okno podzielone zostało dwie części. W górnej możliwe jest zdefiniowanie typu odsyłacza:

  • Odsyłacz URL do zasobów w sieci
  • Odsyłacz do adresu email

W dolnej części możesz podać opis odsyłacza, oraz inne atrybuty znacznika.

Odsyłacz URL do zasobów w sieci

W tej zakładce możesz wprowadzić dane odsyłacza do zasobów w sieci (adresy do dokumentów HTML, obrazów, serwerów FTP i innych)

Adres URL odsyłacza
Podaj adres odsyłacza. Korzystając z listy rozwijanej możesz wybrać jeden z ostatnio wstawianych adresów. Możesz również skorzystać z przycisków obok pola:
  • Wybór pliku docelowego - kliknij aby otworzyć narzędzie do wyboru pliku z dysku
  • Skopiowanie odnośnika do pola "Opis" - kliknij, aby kopiować odnośnik do pola "Opis odsyłacza" w dolnej części okna

Etykiety w dokumencie
Z tej listy możesz wybrać etykietę w dokumencie docelowym, do której ma prowadzić odsyłacz.

Kopiuj tytuł do opisu
Zaznacz ten przełącznik, aby podczas wybierania pliku odsyłacza, program poszukiwał tytułu wskazanego dokumentu (zawartość znacznika TITLE) i automatycznie umieszczał go jako opis odsyłacza w poniższym polu "Opis odsyłacza"

Etykieta
W tym polu możesz wprowadzić nazwę etykiety dla edytowanego, bądź tworzonego znacznika A. Etykieta zostanie wstawiona jako atrybut name.

Okno docelowe
W tym polu możesz podać nazwę ramki, w której ma zostać otwarty docelowy dokument (argument target języka HTML). Pozostawienie pustego pola oznacza, iż dokument ma być otwierany w tej samej ramce. Możesz tez wskazać jedną z wartości wartość z listy:
  • _blank
  • _self
  • _top
  • _parent

Odsyłacz do adresu email

W tej zakładce możesz podać adres email, na który ma wskazywać odsyłacz. Kliknięcie na taki element strony www spowoduje otworzenie okna do wpisywania listu domyślnego programu pocztowego.

Adres e-mail
Podaj adres email (lub kilka adresów), na jaki ma zostać wysłany list. Możesz wybrać z listy jeden z ostatnio wpisywanych adresów email.

Skopiowanie odsyłacza do pól "Temat listu" oraz "Opis".
Kliknij, aby utworzyć na podstawie adresu email temat listu oraz opis odsyłacza

Wyślij kopię na adres
Podaj adres email, na jaki ma zostać wysłana kopia listu. Możesz wybrać z listy jeden z ostatnio wpisywanych adresów email.

Ukryj adres kopii
Kliknij, aby podany adres został oznaczony ukryty i nie był pokazywany w nagłówku listu. Jest to przydane szczególnie w sytuacjach, gdy piszesz list do większe ilości osób, które nie powinny wzajemnie poznać adresów email innych odbiorców.

Temat listu
Wpisz domyślny temat, jaki zostanie wstawiony do listu.

Treść listu (fragment)
Podaj fragment tekstu, jaki ma zostać wstawiony do listu. Uwaga - może to nie działać z niektórymi programami pocztowymi i przeglądarkami!

Opis i skrót

Opis odsyłacza
W tym polu możesz podać opis odsyłacza. Jest to tekst, jaki zostanie umieszczony między znacznikami <A> i </A>. Alternatywnie, możesz wstawić obrazek korzystając z przycisku z prawej strony pola.

Dymek nad odsyłaczem
Wypełnij to pole, aby w momencie przesunięcia kursora myszki nad odsyłaczem pojawił się dymek z jego opisem.

Skrót klawiszowy
Po zaznaczeniu tego przełącznika będziesz mógł wybrać skrót klawiszowy dla danego odsyłacza.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry