Narzędzia - Linia pozioma <HR>

Narzędzie służy do edycji ustawień znacznika linii poziomej <HR>. Możesz je otworzyć, jesli kursor stoi wewnątrz znacznika <HR> za pomocą polecenie Edytuj znacznik w narzędziu... menu kontekstowego, bądź skrótu klawiszowego F5.

Poziomą linię możesz wstawić z Menu Głównego / Kod HTML / Znacznik poziomej linii, bądź za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+L.

Wyrównanie
Wybierz z listy w jaki sposób ma być wyrównana linia w poziomie.

Grubość linii
W tym polu wprowadź grubość linii (w punktach).

Długość linii
W tym polu wprowadź długość linii. Możesz też wybrać, czy podana wartość to:

  • procenty
  • punkty

Kolor linii
Kliknij, aby otworzyć paletę kolorów i wybrać kolor linii.

Wstaw ustawienia wyglądu linii w postaci stylu
Zaznacz ten przełącznik, aby powyższe ustawienia zostały umieszczone w znaczniku nie jako pojedyncze atrybuty, lecz jako styl CSS w atrybucie style.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Pokrewne tematy

Do góry