Narzędzia - Generator wyliczeń

Za pomocą Generatora wyliczeń możesz w łatwy sposób utworzyć listę numerowaną, nienumerowaną, a także listę definicyjną.

Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Tekst / Edytor list wyliczeniowych. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Odsyłacze, tekst, formatowanie.

Okno narzędzia zostanie otwarte również w przypadku, gdy skorzystasz z polecenia "Zaznaczony na listę numerowaną", bądź "Zaznaczony na listę nienumerowaną" w pasku narzędzi Odsyłacze, tekst, formatowanie, bądź w menu kontekstowym edytora.

Okno narzędzia zawiera dwie zakładki:

  • Lista wyliczeniowa - służy do tworzenia listy numerowanej (<OL>), bądź nienumerowanej (<UL>)
  • Lista definicyjna - służy do tworzenia listy definicyjnej (<DL>)

Lista wyliczeniowa

W tej zakładce możesz w łatwy sposób utworzyć listę numerowaną, bądź nienumerowaną.

Jeśli w edytorze zaznaczyłeś kilka linii tekstu, zostaną one umieszczone w edytorze jako punkty listy (każda linia utworzy osobny punkt).

Rodzaj
Wybierz rodzaj listy (numerowana, czy nienumerowana).

Mniejsze odstępy
Zaznacz tę opcję, jeśli między wierszami mają być odstępy mniejsze niż standardowe. Ustawienie to ma status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z niego. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS.

Typ

Wybierz typ liczb dla listy numerowanej, bądź symbol identyfikatora dla listy nienumerowanej. Ustawienie to ma status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z niego. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS.

Numeruj od
Wybierz liczbę początkową dla listy numerowanej. Ustawienie to ma status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z niego. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS.

Element
W tym polu możesz wpisać i edytować treść elementu listy.

Przyciski obok listy umożliwiają dodawanie, usuwanie i sortowanie (ręczne lub automatyczne) elementów.

Automatycznie ustaw wartość
Jeśli zaznaczysz ten przełącznik program uzupełni atrybut VALUE dla każdej z opcji kolejnym numerem na liście uwzględniając oznaczoną w polu "Numeruj OD" wartość pierwszego pola o ile jest to lista numerowana

Lista definicyjna

W tej zakładce możesz w łatwy sposób utworzyć listę definicyjną. W tym celu w polu Liczba elementów (u dołu zakładki) podaj liczbę elementów listy, a następnie wypełnij listę, wpisując z lewej strony hasło, a z prawej jego opis.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry