Narzędzia - Kreator galerii grafik

Kreator galerii grafik pozwala na bardzo szybkie utworzenie galerii z obrazków. Automatycznie potrafi generować miniatury, układa je w tabeli, a także tworzy dokumenty dla każdej grafiki.

Kreator galerii grafik posiada przyjazny interfejs, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy procesu tworzenia galerii, począwszy od utworzenia listy obrazków, poprzez wybór układu miniatur i przycisków, aż po zapisanie galerii we wskazanym folderze, co przebiega szybko i sprawnie.

Przed przystąpieniem do tworzenia galerii można przygotować przyciski do poruszania się po galerii - Następny, Poprzedni, Pierwszy, Ostatni, Galeria (nie jest to konieczne, można wstawić napisy), a także arkusz stylów CSS (również opcjonalny).

Uruchamianie

Kreator galerii grafik możesz uruchomić za pomocą polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w Menu głównym / Narzędzia / Grafika i multimedia, a także za pomocą przycisku pokazanego wyżej umieszczonego na pasku narzędzi.

Pierwsza plansza tego narzędzia pełni funkcję informacyjną i jest powitaniem w narzędziu.

Pomiędzy kolejnymi planszami poruszasz się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz.

Wybór plików

Druga plansza pozwala na wybranie grafik przeznaczonych do umieszczenia w galerii.

W górnej części okna możesz wybrać foldery, z których pliki mają być umieszczone w galerii. Możesz wskazać więcej niż jedną lokalizację z grafikami. Jeśli zaznaczysz przełącznik Uwzględnij podfoldery, przy wyszukiwaniu plików do galerii uwzględnione zostaną również wszystkie podfoldery wybranego folderu.

Za pomocą przełączników Dodaj tylko pliki typu: możesz określić typy plików, jakie jedynie mają zostać dodane do galerii.

W dolnej części znajduje się lista plików do utworzenia z nich galerii. Za pomocą menu z prawej strony listy możesz dodawać, bądź usuwać z niej pliki, a także zmieniać ich kolejność (ma to wpływ na kolejność umieszczania grafik w galerii).

Możesz również szybko posortować pliki według daty, typu, lub nazwy, na liście klikając w nagłówek wybranej kolumny. Kolejne kliknięcie na ten sam nagłówek odwraca kolejność sortowania.

Aby usunąć wszystkie pliki z listy, kliknij w ikonę z koszem. Spowoduje to jedynie usunięcie nazw z listy, pliki na dysku pozostaną nienaruszone!

Wygląd galerii

Trzecia plansza umożliwia ustawienie wyglądu galerii.

Dołącz arkusz stylów
Zaznacz jeśli chcesz w galerii użyć przygotowanego wcześniej arkusza stylów. Jeśli zaznaczysz przełącznik Kopiuj z galerią wskazany arkusz zostanie skopiowany w miejsce zapisu galerii. W przeciwnym razie wstawiona zostanie jedynie ścieżka do niego.

Twórz osobne dokumenty z elementami galerii
Zaznacz tę opcję, jeśli dla każdego obrazka grafiki ma zostać utworzony osobny dokument. W przeciwnym wypadku odnośniki w pliku z miniaturami będą wskazywały bezpośrednio na duże obrazy w galerii.

Przyciski w galerii
Wybierz gdzie w plikach z elementami galerii mają zostać umieszczone przyciski będące odnośnikami do dokumentów w galerii. Jeśli nie wpiszesz żadnych ścieżek, wstawione zostaną domyślne napisy [następny], [poprzedni] itp.

W przypadku, gdy nie zaznaczono opcji Twórz osobne dokumenty z elementami galerii, pola te będą nieaktywne.

Tabela miniatur i wygląda galerii
W tej sekcji możesz ustawić wygląd dokumentów w galerii. Możesz:
  • dopasować układ tabeli (ilość wierszy i kolumn - program stara się automatycznie dostosować wartości),
  • wybrać kolor (z listy predefiniowanych kolorów, lub po wybraniu z listy pozycji "Wybierz...", dowolny kolor za pomocą Palety kolorów), bądź obrazek dla tła tabeli (za pomocą Przeglądarki grafik),
  • przypisać ustawienia sekcji Meta (za pomocą Edytora sekcji META)
  • wybrać, lub utworzyć styl (Styl dla znacznika), albo klasę CSS (wybierz lub utwórz klasę) dla tabeli z grafikami,
  • podać identyfikator elementu

Pliki docelowe galerii

W czwartej planszy musisz określić ścieżki plików i formaty docelowe dla grafik.

Określ, czy galeria (plik z miniaturami) ma zostać po utworzeniu otwarta w Pająku, czy tylko zapisana na dysk. Określ tez ścieżkę i nazwę pliku głównego galerii.

Obrazki do utworzenie galerii
W tej sekcji wybierz format pliku dużego obrazka w galerii (najczęściej bez zmiany).

Zapisuj pliki do folderu
Jeśli zaznaczysz tę opcję, duże pliki będą kopiowane do wskazanego folderu. Konieczne jest podanie ścieżek bezwzględnych, które w trakcie tworzenia galerii zamienione będą na ścieżki względne od dokumentu głównego. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, w galerii użyte zostaną tylko ścieżki do tych grafik w ich obecnym miejscu.

Następnie określ szablon nazwy dokumentu z dużym obrazkiem (gdzie %o oznacza numer porządkowy, %n oryginalną nazwę bez rozszerzenia). Nie należy podawać rozszerzenia nazwy pliku.

Ustawienia ogólne miniatur obrazków
W tej sekcji określ format pliku z miniaturą, ścieżkę bezwzględną do foldera, w którym mają zostać umieszczone miniatury (również zostanie zamieniona na względną) oraz szablon nazwy pliku dla miniatury (gdzie %o oznacza numer porządkowy, %n oryginalną nazwę dużego obrazka bez rozszerzenia). Nie należy podawać rozszerzenia nazwy pliku.

Ustawienia szczegółowe dla miniatur

Ustawienia planszy piątej dotyczą wyłącznie miniatur

Ustawienia szczegółowe miniatur obrazków
W tej sekcji ustaw szczegóły dla miniatur:

szerokość i wysokość obrazka - ustaw maksymalną szerokość i wysokość miniatury.

Puste miejsce kolorem - jeśli obrazek skalowany proporcjonalnie z wypełnieniem pustego miejsca kolorem, wybierz kolor,jakim to puste mijsce ma zostać wypełnione

Przezroczysty GIF - jeśli obrazek skalowany proporcjonalnie z wypełnieniem pustego miejsca kolorem, to możesz zaznaczyć tę opcję, by wypełnione miejsca były na obrazku przezroczyste (tylko dla plików GIF)

Odcienie szarości - zaznacz tę opcję, by miniatury były w odcieniach szarości (zmniejsza to rozmiar pliku)

Skalowanie wybierz rodzaj skalowania miniatury:
  • Proporcjonalne, wysokość dopasowana do szerokości - miniatury zostaną przeskalowane w ten sposób, by wszystkie miały jednakową szerokość, wysokość zostanie obliczona wg proporcji obrazka oryginalnego
  • Proporcjonalne, szerokość dopasowana do wysokości - miniatury zostaną przeskalowane w ten sposób, by wszystkie miały jednakową wysokość, szerokość zostanie obliczona wg proporcji obrazka oryginalnego
  • Proporcjonalnie, z wypełnieniem pustego miejsca kolorem - miniatury zostaną jak najlepiej dopasowane do podanych rozmiarów obrazka ("wpisane" w prostokąt o podanych rozmiarach) , zachowane zostaną proporcje, a ewentualne miejsce pozostałem na obrzeżach wypełnione zostanie podanym wyżej kolorem.
  • Nieproporcjonalnie - miniatury zostaną przeskalowane dokładnie do podanych wymiarów, bez zachowania proporcji

Nie twórz ponownie juz utworzonych miniatur
Zaznacz tę opcję, aby przy ewentualnych poprawkach w układzie tabeli, stylów itp. program nie tworzył ponownie tych samych miniatur (skraca to znacząco czas ponownego tworzenia galerii). Pamiętaj, że po zmianie dotyczącej samych plików z miniaturami należy odznaczyć tę opcję, by odniosły one efekt.

Po kliknięciu ładuj do okna docelowego
Wybierz z listy ramkę, do której mają być ładowane dokumenty z dużymi obrazkami (atrybut TARGET znacznika A. Najczęściej pole może pozostać puste.

Opis pod miniaturą, Opis w dymku podpowiedzi
Wybierz opcje dla opisów miniatur

Styl komórki tabeli zawierającej miniaturę
Wybierz styl dla komórek tabeli, w których umieszczone będą miniatury - podobnie jak dla całej tabeli galerii w planszy trzeciej.

Ustawienia kompresji obrazków

Plansza ta umożliwia ustawienie kompresji obrazków. Zostanie pokazana wyłącznie wtedy, gdy obrazki są w formatach, które podlegają kompresji (GIF, JPG, PNG), natomiast nie zostanie wyświetlona, jeśli używasz plików BMP.

Podgląd galerii obrazów i zakończenie działania kreatora

Jest to ostatnia plansza kreatora. W oknie podglądu możesz obejrzeć wyniki swojej pracy.

Za pomocą przycisków w menu pod oknem podglądu możesz wyświetlić podgląd galerii w nowym oknie przeglądarki, odświeżyć obraz, bądź go wydrukować.

Jeśli jesteś zadowolony z wyników działania kreatora, kliknij w przycisk "Wykonaj", co spowoduje zapisanie galerii na dysk we wskazanym miejscu. W przeciwnym wypadku możesz kliknąć przycisk "Wstecz" i cofnąć się do dowolnej planszy.

Pokrewne tematy

Do góry