Narzędzia - Wstawianie grafiki

Okno służy do wstawiania grafik do dokumentu (znacznik IMG w języku HTML).

Narzędzie można uruchomić z poziomu menu Menu głównego / Narzędzia / Grafika i multimedia, a także z pasków narzędzi oraz za pomocą standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+I. Ikona polecenia przedstawiona została powyżej.

Okno zawiera dwie zakładki:

  • Ustawienia - w nim możesz ustawić wszelkie atrybuty znacznika IMG
  • Podgląd - umożliwia podgląd obrazka w takiej postaci, w jakiej zostanie wstawiony do dokumentu.

Ustawienia

Lokalizacja
Podaj ścieżkę do pliku graficznego. Korzystając z listy rozwijanej możesz wybrać jeden z ostatnio wstawianych adresów. Możesz również skorzystać z przycisku obok pola, aby uruchomić przeglądarkę grafik, która umożliwia wybór obrazka.

Opis obrazka
Podaj opis obrazka, który użyty zostanie jako atrybut ALT znacznika IMG. Pozwoli to użytkownikowi, który nie może zobaczyć obrazka, zorientować się, co on przedstawia (np. w przeglądarkach tekstowych typu Lynx).

Dymek
Podaj opis obrazka, który użyty zostanie jako atrybut TITLE znacznika IMG. Przeglądarka graficzna (jak Internet Explorer, czy Mozilla, Opera itp.) wyświetli ten opis w postaci 'dymka nad obrazkiem'. Za pomocą przycisku umieszczonego obok tego pola możesz łatwo skopiować tutaj tekst z pola Opis obrazka (wyżej).

Wymiary
Podaj wysokość i szerokość obrazka. Jeśli wskazałeś obrazek za pomocą przeglądarki grafik,program automatycznie wstawi właściwe, oryginalne wymiary zapisane w obrazku.

Jeśli obrazek ma być skalowany względem wielkości okna przeglądarki, możesz podać wartość procentową - w tym celu zaznacz przełącznik '%'.

Jeśli wymusiłeś zmianę wymiarów obrazka wpisując w pola inne wartości, możesz przywrócić oryginalne wartości klikając na przycisk pomiędzy polami 'w pionie' i 'w poziomie'.

Odstępy
Podaj odstępy, jakie mają być zachowane pomiędzy obrazkiem, a pozostałymi elementami strony.

Wyrównanie
Wybierz w jaki sposób obrazek ma być wyrównywany względem innych elementów strony.

Ustawienie to ma status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z niego. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS.

Użyj mapy
Jeśli w dokumencie zdefiniowano mapy odsyłaczy, możesz wybrać mapę, jaka ma być zastosowana dla obrazka.

Klikając na przycisk obok pola , możesz uruchomić Edytor map odsyłaczy i utworzyć dla obrazka nową mapę odsyłaczy.

Obramowanie
Wprowadź liczbę określającą grubość obramowania (atrybut border). Domyślnie jest to wartość "0" (najczęściej używana).

Ustawienie to ma status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z niego. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS.

Zaznaczenie przełącznika "Zawsze wstawiaj" spowoduje, że atrybut border będzie wstawiany do znacznika IMG zawsze, nawet gdy jego wartość wynosi 0.

Włączenie przełącznika "Nigdy nie wstawiaj" spowoduje, że wartość atrybutu border nie zostanie nigdy wstawiona. Jednakże, jeśli podasz wartość obramowania różną od 0, to przy zaznaczonej tej opcji i jednocześnie przy włączonej opcji "Wstaw wymiary, obramowanie, itp. jako styl" wstawiona zostanie jego wartość, ale tylko w formie definicji stylu inline.

Zastosuj efekt podmiany

Jeśli zaznaczysz przełącznik przy tytule sekcji, możliwe będzie wybranie obrazka do podmiany po najechaniu myszką nad wstawiany obrazek (ang. rollover).

Podmień na
Użyj tego pola,aby podać plik, do podmiany (identycznie jak dla pola Lokalizacja)

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Wstaw wymiary, obramowanie, itp. jako styl
Jeśli zaznaczysz ten przełącznik, parametry wymiaru obrazka, odstępy oraz obramowanie będą wstawianie w postaci stylu CSS w ramach atrybutu STYLE zamiast odpowiednich atrybutów HTML.

Podgląd

Na tej zakładce możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał obrazek w przeglądarce (uwzględniając przezroczystość, wymuszoną zmianę rozmiarów itd.).

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry