Menu główne - Edycja

Menu Edycja zawiera polecenia przydatne podczas pracy z dokumentem:

Cofnij
Kliknij, aby cofnąć ostatnią operację w edytorze (domyślny skrót Ctrl+Z).

Ponów
kliknij, aby ponownie wykonać operację cofniętą w edytorze (domyślny skrót Shift+Ctrl+Z).


Wytnij
Kliknij, aby wyciąć zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+X).

Kopiuj
Kliknij, aby skopiować zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+C).

Wklej
Kliknij, aby wkleić zawartość schowka (domyślny skrót Ctrl+V).

Wklej ze schowka z zamianą
Kliknij, aby wybrać sposób zamiany tekstu podczas wklejania.

Wieloschowek
Kliknij, aby wyświetlić okno Wieloschowka (domyślny skrót Ctrl+Shift+W). Polecenie posiada podmenu wyświetlające zapamiętane w Wieloschowku elementy - aby wstawić odpowiedni fragment do edytora kliknij na wybranej pozycji. Identyczne polecenie znajdziesz w menu podręcznym Edytora.

Dodatkowe polecenia
Kliknij, aby wyświetlić podmenu zawierające dodatkowe polecenia edycyjne.


Zaznacz wszystko
Kliknij, aby zaznaczyć cały tekst w edytorze (domyślny skrót Ctrl+A). Rozwinięcie przypisanego do tej pozycji menu daje dostęp do dodatkowych poleceń pozwalających na zaznaczanie znaczników, selektorów, tekstów między nawiasami itp. Ich opis znajdziesz w temacie pomocy Menu Narzędzia / Nawigacja po dokumencie.

Zaznaczony tekst na...
Kliknij, aby otworzyć podmenu i wybrać sposób zamiany zaznaczonego tekstu.

Znajdź i zamień '\' na '/'
Kliknij, aby zamienić wszystkie znaki \ na / w bieżącym dokumencie.


Wcięcie
Kliknij, aby wciąć bieżący wiersz w dokumencie (domyślny skrót Ctrl+Alt+Space).

Cofnij wcięcie
Kliknij, aby usunąć wcięcie bieżącego wiersza (domyślny skrót Shift+Ctrl+Space).

Godzina/data
Kliknij, aby wstawić do dokumentu bieżącą datę i godzinę w miejscu kursora. Kliknij w strzałkę obok polecenia, aby rozwinąć listę zawierającą różne formaty, w jakich możesz wstawić bieżącą datę i czas. Dodatkowo znajduje się tam polecenie uruchamiające okno Ustawień szablonów daty i czasu.

Edytorek Unicode
Kliknij, aby uruchomić okno mini edytorka, który służy do wklejania i obsługi tekstów kodowanych w Unicode.


Powtórzenie wstawienia znacznika
Kliknij, aby ponownie wstawić ostatnio używany znacznik. Jeśli ostatnio używałeś makrokodu, zostanie on użyty ponownie. Jeśli podczas wstawiania zaznaczony będzie jakiś tekst, zostanie on (jeśli to możliwe) objęty tym znacznikiem. Domyślny skrót Ctrl+Q.

Popraw znacznik w narzędziu
Kliknij, aby otworzyć narzędzie do edycji znacznika, na którym stoi kursor (domyślny skrót F5).

Popraw znacznik ze wszystkimi atrybutami
Kliknij, aby otworzyć Inspektora znaczników z ustawieniami dla bieżącego znacznika (domyślny skrót F6).


Otwórz odnośnik
Kliknij, aby otworzyć w edytorze dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku (domyślny skrót Shift+Ctrl+O).

Przeglądaj odnośnik
Kliknij, aby obejrzeć w nowym oknie przeglądarki dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku.


Informacje o dokumencie
Kliknij, aby otworzyć okno informacji o bieżącym dokumencie. Korzystając z podmenu możesz otworzyć od razu wybraną zakładkę tego okna:

bądź też utworzyć nowe zadanie do wykonania.

Zakładki w dokumencie
Kliknij, aby otworzyć podmenu zarządzania zakładkami i przemieszczania się po dokumencie.

Pokrewne tematy

Do góry