Narzędzia - Generator formularzy

Generator formularzy służy do kompleksowego przygotowywania formularza. Umożliwia podanie wszystkich parametrów i umieszczenie wszelkich elementów formularza, jakie mogą być potrzebne.

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Formularze / Edytor formularzy, lub z paska Tabele i formularze. Ikona polecenia została pokazana obok. Okno narzędzia zawiera dwie zakładki:

Ustawienia formularza

Opcje tej zakładki umożliwiają podanie opcji dotyczących wysyłania formularza:

Akcja
W tym polu wprowadź adres, na jaki ma być przesłany formularz. Może to być np. adres skryptu CGI, adres email itp. W celu ułatwienia pracy możesz skorzystać z listy, na której umieszczone zostały najpopularniejsze nazwy protokołów przesyłania danych w Internecie.

Metoda
Wybierz z listy metodę wysyłania formularza (GET lub POST).

Okno docelowe
Wybierz z listy, lub podaj nazwę okna, do którego zostanie wczytana strona będąca rezultatem wysłania formularza.

Kodowanie
W tym polu możesz określić, w jakim formacie mają zostać wysłane dane. Jest to potrzebne np. w przypadku wysyłania załączników do formularza.

Zestaw znaków
W tym polu możesz określić kodowanie znaków narodowych, jakie ma zostać użyte w celu zakodowania tekstów w formularzu. Pamiętaj, że kodowania te muszą być obsługiwane przez serwer, w przeciwnym wypadku teksty mogą być rozpoznane nieprawidłowo. Jeśli wpisujesz więcej, niż jedno kodowanie, poszczególne kodowania powinny być oddzielane przecinkami.

Typy plików
W tym polu możesz wprowadzić typy plików, jakie mogą być przesyłane jako załączniki formularza. Jeśli wpisujesz więcej, niż jeden typ, poszczególne typy powinny być oddzielane przecinkami.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Elementy formularza

Ta zakładka służy do wstawiania do formularza wszelkich jego elementów. Wstawione elementy będą pojawiały się na liście. Możesz na niej bezpośrednio zmieniać treść każdego ze znaczników elementów. Przyciski z prawej strony listy umożliwiają uruchomienie narzędzi do tworzenia elementów formularza:

Zawijanie wierszy
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by wiersze na liście elementów były zawijane tak, by długie wiersze wyświetlane były w całości.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry